Dienstleistungen - 254753-2020

02/06/2020    S105

Polen-Warschau: Brandverhütung

2020/S 105-254753

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 088-210505)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postanschrift: ul. Wieżowa 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-147
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Borzechowska
E-Mail: zp@pansa.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pansa.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.pansa.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przeglądy, konserwacje oraz naprawy systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w TWR Łódź oraz OKRL Rzeszów

Referenznummer der Bekanntmachung: 42/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75251110 Brandverhütung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw systemów, urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zlokalizowanych w Łodzi oraz w Rzeszowie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 088-210505

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

— w zakresie części 1:

a) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

b) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

c) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

d) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu zapobiegającemu zadymianiu (SZZ) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

e) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu detekcji gazu (SDG) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV.

Zamawiający dopuszcza by wymagania o których mowa w lit. a)–e) spełniała jedna lub więcej osób.

Za dokument równoważny potwierdzający odbycie szkoleń Zamawiający uzna inny dokument niż certyfikaty/autoryzacje/świadectwa z odbycia szkoleń, wystawiony przez producenta sprzętu/systemu, którego dotyczą, lub instytucję/firmę uprawnioną przez tego producenta do wystawiania takich dokumentów.

— w zakresie części 2:

a) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

b) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

c) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

d) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu zapobiegającemu zadymianiu (SZZ) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV.

Zamawiający dopuszcza by wymagania, o których mowa w lit. a)–d) spełniała jedna lub więcej osób.

Za dokument równoważny potwierdzający odbycie szkoleń Zamawiający uzna inny dokument niż certyfikaty/autoryzacje/świadectwa z odbycia szkoleń, wystawiony przez producenta sprzętu/systemu, którego dotyczą, lub instytucję/firmę uprawnioną przez tego producenta do wystawiania takich dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie jednolitego dokumentu („JEDZ”), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

— w zakresie części 1:

a) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

b) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

c) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

d) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu zapobiegającemu zadymianiu (SZZ) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

e) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu detekcji gazu (SDG) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV.

Zamawiający dopuszcza by wymagania, o których mowa w lit. a–e spełniała jedna lub więcej osób.

Za dokument równoważny potwierdzający odbycie szkoleń Zamawiający uzna inny dokument niż certyfikaty/autoryzacje/świadectwa z odbycia szkoleń, wystawiony przez producenta sprzętu/systemu, którego dotyczą, lub instytucję/firmę uprawnioną do wystawiania takich dokumentów,

— w zakresie części 2:

a) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu sygnalizacji pożaru (SSP) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

b) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

c) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów stałego urządzenia gaśniczego gazowego (SUG) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV;

d) co najmniej 1 osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu przeglądów systemu zapobiegającemu zadymianiu (SZZ) posiadającą certyfikat/autoryzację/świadectwo z odbycia szkolenia producenta systemu lub dokument równoważny oraz świadectwo kwalifikacji E do 1 kV.

Zamawiający dopuszcza by wymagania, o których mowa w lit. a–d spełniała jedna lub więcej osób.

Za dokument równoważny potwierdzający odbycie szkoleń Zamawiający uzna inny dokument niż certyfikaty/autoryzacje/świadectwa z odbycia szkoleń, wystawiony przez producenta sprzętu/systemu, którego dotyczą, lub instytucję/firmę uprawnioną do wystawiania takich dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, w formie jednolitego dokumentu („JEDZ”), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w rozdz. V pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/06/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/06/2020
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: