Lieferungen - 254757-2022

13/05/2022    S93

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2022/S 093-254757

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 089-239722)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Dewajtis 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-815
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Druzińska Dział Zamówień Publicznych UKSW
E-mail: a.druzinska@uksw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzp.uksw.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W RAMACH PROJEKTU „MULTIDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAWCZE UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE”

Numer referencyjny: CNT.371.47.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa infrastruktury sieciowej w ramach projektu Multidyscypliname Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określono w Załączniku nr 3 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 089-239722

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w dniach: 210

Powinno być:

Okres w dniach: 150

VII.2)Inne dodatkowe informacje: