Supplies - 254758-2022

13/05/2022    S93

Poland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices

2022/S 093-254758

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 065-168524)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
National registration number: 013009270
Postal address: ul. Grójecka 127
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-124
Country: Poland
Contact person: Ewa Słowikowska - Hajdas, Anna Zdrojewska
E-mail: ewa.slowikowska@lasy.gov.pl
Telephone: +48 225881100
Internet address(es):
Main address: https://www.lasy.gov.pl/pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja systemu BMS w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie

Reference number: EZ.272.1.1.2022
II.1.2)Main CPV code
35120000 Surveillance and security systems and devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wraz z dostawą i montażem systemu BMS w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/05/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 065-168524

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

1. Na ofertę składają się:

a) Formularz oferty zgodny w treści z Zał. Nr 4 do SWZ,

2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisywania oferty oraz do podpisania poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

c) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , Jedz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

d) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem tymczasowego wykazania braku istnienia w wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.. 108 ust. 1 jeżeli udowodni Zamawiającemu, ze spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przez wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w dokumentach zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa a art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

7. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa

a) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej opisane zostały w instrukcjach dla wykonawców „platformazakupowa.pl” Open Nexus dostępnymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnym pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,

b) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to: przeglądarka internetowa EDGE, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,

c) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150 MB, przy maksymalnej liczbie 10 plików lub spakowanych folderów

8. Złożenie oferty:

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa korzystając z sekcji Formularz, służącej do złożenia oferty;

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.

Read:

1. Na ofertę składają się:

a) Formularz oferty zgodny w treści z Zał. Nr 4 do SWZ,

2. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisywania oferty oraz do podpisania poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

c) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

d) JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, dotyczący podmiotów udostępniających zasoby, celem tymczasowego wykazania braku istnienia w wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

e) Oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

f) oświadczenie Wykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby/ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.).

g) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1 z późn. zm.)

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.. 108 ust. 1 jeżeli udowodni Zamawiającemu, ze spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przez wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w dokumentach zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

7. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa

Ze w względu na ograniczona ilość miejsca w sekcji VI. 3) Informacje dodatkowe dalsza część tekstu została zamieszczona w sekcji VII. 2) – Inne dodatkowe informacje

VII.2)Other additional information:

a) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej opisane zostały w instrukcjach dla wykonawców „platformazakupowa.pl” Open Nexus dostępnymi pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnym pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin,

b) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z platformy zakupowej to: przeglądarka internetowa EDGE, Chrome, FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,

c) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 150 MB, przy maksymalnej liczbie 10 plików lub spakowanych folderów

8. Złożenie oferty:

a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/dglp_warszawa korzystając z sekcji Formularz, służącej do złożenia oferty;

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.