Diensten - 254768-2020

02/06/2020    S105

Malta-Floriana: Verstrekken van schoolmaaltijden

2020/S 105-254768

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-202117)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Contracts
Nationaal identificatienummer: MT25645419
Postadres: Notre Dame Ravelin
Plaats: Floriana
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: FRN 1600
Land: Malta
E-mail: info.contracts@gov.mt
Telefoon: +356 21220212
Fax: +356 21247681
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.etenders.gov.mt/epps
Adres van het kopersprofiel: https://www.etenders.gov.mt/epps

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Supply and Delivery of Packed Lunches Using Environmentally Friendly Produce to Students attending State Schools in Malta and Gozo during School Days — CT2292/2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the supply and delivery of packed lunches using environmentally friendly produce to students attending state schools in Malta and Gozo during School Days — CT2292/2019.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-202117

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Closing date is 11 June 2020