Diensten - 254773-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Valenciennes: Drukkerijdiensten

2020/S 105-254773

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 080-188762)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole
Plaats: Valenciennes
NUTS-code: FRE11 Nord
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@valenciennes-metropole.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://valenciennes-metropole.fr

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics596280.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Impression offset de documents pour le compte de Valenciennes Métropole

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79810000 Drukkerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre a pour objet l'impression offset de documents pour le compte de Valenciennes Métropole.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 080-188762

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 26/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: