Diensten - 254781-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Marseille: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254781

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 050-118796)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Nationaal identificatienummer: 200 054 807 00017
Postadres: 58 boulevard Charles Livon
Plaats: Marseille
NUTS-code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postcode: 13007
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique — Service des marchés
E-mail: Marches.marseilleprovence@ampmetropole.fr
Telefoon: +33 491999900
Fax: +33 491997196

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marseille-provence.com

Adres van het kopersprofiel: https://marchespublics.ampmetropole.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre de services de nettoyage des tunnels exploités par la Métropole Aix-Marseille-Provence

Referentienummer: 71200039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre a pour objet les prestations de lavage des parois, issues de secours, niches de sécurité, luminaires, trottoirs, chaussées, trémies d'accès et de sorties des tunnels et passages souterrains ouverts à la circulation routière et exploités par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118796

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: