TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254785-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Portacargas

2018/S 112-254785

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Skarb Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.
ul. Szpitalna 2
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polonia
Persona de contacto: Komarowski Sebastian, Leszek Zduniak, Łukasz Wasiejko
Teléfono: +48 957323788
Correo electrónico: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957320992
Código NUTS: PL431

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/otl_gorzow_wielkopolski

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej PGL LP reprezentująca Skarb Państwa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Towarowy transport drogowy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa dla Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. nowych zestawów samochodowych – 3 szt. do przewozu drewna dłużycowego wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Número de referencia: TTZ.270.1.3.2018
II.1.2)Código CPV principal
34144750
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych zestawów samochodowych do przewozu drewna dłużycowego – rok produkcji 2018:

— samochodów ciężarowych tej samej marki i typu – 3 szt. wraz z nowymi żurawiami hydraulicznymi tej samej marki i typu i nową zabudową do przewozu drewna dłużycowego,

— przyczep samosterujących tej samej marki i typu – 3 szt. przystosowanych do przewozu drewna dłużycowego.

Wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym polegającym na świadczeniu usług z zakresu wykonywania przeglądów i napraw.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50114000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych zestawów samochodowych do przewozu drewna dłużycowego – rok produkcji 2018:- samochodów ciężarowych tej samej marki i typu – 3 szt. wraz z nowymi żurawiami hydraulicznymi tej samej marki i typu i nową zabudową do przewozu drewna dłużycowego - przyczep samosterujących tej samej marki i typu – 3 szt. przystosowanych do przewozu drewna dłużycowego wraz z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym polegającym na świadczeniu usług z zakresu wykonywania przeglądów i napraw.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Charakterystyka pracy: pojazd przeznaczony do transportu ładunków po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz, 1260 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi.

Dopuszczalna ładowność zestawu transportowego gotowego do jazdy nie mniej niż 20 000 kg przy DMC zestawu 40 000 kg.

Wymagane warunki gwarancji jakości, napraw i przeglądów w okresie gwarancji:

Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej pełnej gwarancji jakości na podwozie pojazdów, zabudowy oraz przyczepy oraz co najmniej 12 miesięcznej pełnej gwarancji jakości na żurawie hydrauliczne (w pełnych miesiącach), jednakowe dla każdego z 3 zestawów samochodowych, liczone od dnia podpisania przez strony poszczególnych protokołów odbioru na każdy zestaw samochodowy lub od dnia usunięcia wad prawnych, ukrytych lub trudnych do stwierdzenia wad fizycznych. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres równy okresowi udzielonej gwarancji”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena z podatkiem VAT [zł] / Ponderación: 45
Criterio relativo al coste - Nombre: Dopuszczalna ładowność zestawu / Ponderación: 50
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 5
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami:

1) Cena z podatkiem VAT [zł] - 45 % (45 pkt).

2) Dopuszczalna ładowność zestawu - 50 % (50 pkt.)

3) Termin dostawy – 5 % (5 pkt.)

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 101-230883
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 dalej „Pzp”) informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne – zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI Pzp tj. odwołanie i skarga do sądu.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i pkt. 22.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018