Lieferungen - 254785-2022

13/05/2022    S93

Slovensko-Nitra: Zariadenie ihrísk

2022/S 093-254785

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 073-194507)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308307
Poštová adresa: Štefánikova trieda
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95006
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
E-mail: Lukas.Danis@msunitra.sk
Telefón: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nitra.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár

II.1.2)Hlavný kód CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 073-194507

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Dátum a čas
Namiesto:
Dátum: 09/05/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 13/05/2022
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: