Diensten - 254786-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Palma de Mallorca: Gezondheidsdiensten

2020/S 105-254786

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 094-225367)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183
Nationaal identificatienummer: G07046196
Postadres: C/ Bisbe Campins, 4
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES53 Illes Balears
Postcode: 07012
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183
E-mail: contratacion@mutuabalear.es
Telefoon: +34 971213423
Fax: +34 971214356
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mutuabalear.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N3CmR6VZsSMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio asistencia sanitaria Ibiza

Referentienummer: 2019-SES-048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-225367

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: