Diensten - 254798-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Toezicht op uitvoering van de bouw

2020/S 105-254798

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 088-210402)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Povodí Vltavy, státní podnik
Nationaal identificatienummer: 70889953
Postadres: Holečkova 3178/8
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Lydie Zbuzková
E-mail: lydie.zbuzkova@pvl.cz
Telefoon: +420 221401483

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pvl.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka (TDI), při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod“. Činnosti dle předchozí věty jsou definovány zněním smlouvy na veřejnou zakázku.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-210402

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení zadávací dokumentace (č. 2) ze dne 28. 5. 2020.