TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254800-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Grecia-Atenas: Vehículos de motor para usos especiales

2018/S 112-254800

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Archigeio Ellinikis Astynomias - Klados Oikonomikotechnikis Ypostirixis kai Pliroforikis - Dieythynsi Oikonomikon - Tmima Promitheion
Athina
101 77
Grecia
Correo electrónico: af.dimopoulos@astynomia.gr
Código NUTS: EL303

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.astynomia.gr

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

«Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης (αυτοκίνητα μεταφοράς αστυνομικών σκύλων)».

II.1.2)Código CPV principal
34144000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

«Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης (αυτοκίνητα μεταφοράς αστυνομικών σκύλων)».

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: EL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ως ορίζεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, της υπ' αριθμ. 35/2017 διακήρυξης Α.Ε.Α..

II.2.4)Descripción del contrato:

Προμήθεια με αγορά 35 αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης (αυτοκίνητα μεταφοράς αστυνομικών σκύλων), τα οποία θα παραδίδονται τμηματικά κατά έτος, ως ακολούθως: 2018: 20 τεμάχια, 2019: 5 τεμάχια, 2020: 5 τεμάχια και 2021: 5 τεμάχια.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: 2016ΣΕ05020022
II.2.14)Información adicional

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016.

Συλλογική απόφαση: 050/2.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με ποσοστό 75 % ευρωπαϊκής συμμετοχής και 25 % εθνικής συμμετοχής.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 244-509022
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

«Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης (αυτοκίνητα μεταφοράς αστυνομικών σκύλων)».

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
Grecia
Teléfono: +30 2132141216
Correo electrónico: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141229

Dirección de internet: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Αθήνα
Grecia
Teléfono: +30 2131520888
Correo electrónico: oikonomikontm2@astynomia.gr
Fax: +30 2106995669

Dirección de internet: www.promitheus.gov.gr

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016,

— διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του Ν.4412/2016 και στο Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018