Suministros - 254802-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Smolyan: Material médico fungible

2018/S 112-254802

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
MBAL „D-r Bratan Shukerov“ AD, izpalnitelniyat direktor
120503871
bul. „Balgariya“ No. 2
Smolyan
4700
Bulgaria
Persona de contacto: Nedyalka Staevska
Teléfono: +359 301-62666
Correo electrónico: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
Fax: +359 301-62549
Código NUTS: BG424

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mbalsmolyan.com

Dirección del perfil de comprador: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180326EWGa3163104

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за нуждите на инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“ съгласно техническата спецификация от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2, 9, 11, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 51, 53, 60 и 63

Lote nº: 2,9,11,24,26,27,30,32,33,34,51,53,60,63
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад „Медицински консумативи“ и/или болнична аптека на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, бул. „България“ № 2.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински изделия за нуждите на инвазивна кардиология, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139464
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2,9,11,24,26,27,30,32,33,34,51,53,60,63
Denominación:

2, 9, 11, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 51, 53, 60, 63

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прекратява поръчката в частта ѝ за обособени позиции №№ 2, 9, 11, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 51, 53, 60, 63.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018