Diensten - 254802-2020

02/06/2020    S105

Italië-Marsciano: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2020/S 105-254802

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 056-132989)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comune di Marsciano
Nationaal identificatienummer: 00312450547
Postadres: largo Garibaldi 1
Plaats: Marsciano
NUTS-code: ITI21 Perugia
Postcode: 06055
Land: Italië
Contactpersoon: Cristina Morettini
E-mail: c.morettini@comune.marsciano.pg.it
Telefoon: +39 0758747224
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.comune.marsciano.pg.it/
Adres van het kopersprofiel: https://www.comune.marsciano.pg.it/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Manutenzione del patrimonio arboreo del territorio comunale e delle aree verdi di scuole, strade comunali ed altro

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione del patrimonio arboreo del territorio comunale e delle aree verdi di scuole, strade comunali ed altro per anni due — CIG: 8196406035.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 056-132989

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacità professionale e tecnica
In plaats van:

c) avere alle proprie dipendenze, anche mediante contratto di collaborazione, un agronomo abilitato anche nella valutazione della stabilità delle piante, iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali o all’albo dei periti agrari;

Te lezen:

c) avere alle proprie dipendenze, anche mediante contratto di collaborazione, un agronomo abilitato anche nella valutazione della stabilità delle piante, iscritto all’albo dei dottori agronomi e forestali o all’albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o all’albo dei periti agrari;

VII.2)Overige nadere inlichtingen: