Diensten - 254808-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Madrid: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen

2020/S 105-254808

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 052-123646)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
Nationaal identificatienummer: S2815004C
Postadres: Avenida Pío XII, 83
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: Director de Abastecimiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada
E-mail: uncodat@fn.mde.es
Telefoon: +34 913795448
Fax: +34 913795449
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FM%2F9ii40OlM%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco de varadas para los buques de acción marítima con puesto base en el Arsenal de las Palmas de Gran Canarias

Referentienummer: 1492/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50640000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco de varadas para los buques de acción marítima con puesto base en el Arsenal de las Palmas de Gran Canarias.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 052-123646

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 16/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 13/04/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: