Suministros - 254812-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Żukowo: Materiales para la construcción de carreteras

2018/S 112-254812

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
Żukowo
83-330
Polonia
Persona de contacto: Karolina Redzimska
Correo electrónico: k.redzimska@skzukowo.pl
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://skzukowo.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: spółka komunalna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu jomb

Número de referencia: ZP/6/D/18
II.1.2)Código CPV principal
44113000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm w ilości 70000.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w rozdziale III SIWZ.

3. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

4. Ilość przedmiotu zamówienia została podana szacunkowo na okres 24 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilości wskazanej powyżej, a wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 4 480 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo.

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis zawiera się w II.1.4).

Kryteria oceny ofert:

a) Cena oferty brutto (C) – 60 pkt

b) Czas wymiany przedmiotu wadliwego na przedmiot wolny od wad (W) – 20 pkt

c) Termin dostawy (T) – 20 pkt

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiającemu przysługuje prawo opcji w wysokości 100 % zamówienia podstawowego w cenie jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej opcji, tj. 100 % zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez 24 miesięcy lub do czasu wyczerpania zakresu rzeczowego i finansowego umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166440
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielootworowych typu jomb

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo „Ecozet” Mirosław Zblewski
Kaliska Kościerskie 94
Kościerzyna
83-400
Polonia
Código NUTS: PL63
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 4 877 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp.

W postępowaniu wykonawca składa: formularz oferty, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument JEDZ składa odrębnie każdy wykonawca),kopię potwierdzenia wniesienia wadium (dokument zalecany do załączenia).

Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

— oświadczenie wykonawcy o (załącznik nr 4 do SIWZ): braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdział VII SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018