Diensten - 254813-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-València: Toezicht op plannen en documentatie

2020/S 105-254813

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 092-220076)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: C/ de la Democràcia, 77, CA 9 d'Octubre, torre 1
Plaats: València
NUTS-code: ES523 Valencia/València
Postcode: 46018
Land: Spanje
Contactpersoon: Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
E-mail: contrataciontorre1@gva.es
Telefoon: +34 961208155

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://politicaterritorial.gva.es/va/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AJOJNyOnu8uXQV0WE7lYPw%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistencia técnica de supervisión de proyectos y coordinación técnica de la Secretaría General Administrativa de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Referentienummer: CMAYOR/2019/01Y01/7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Asistencia técnica de supervisión de proyectos y coordinación técnica de la Secretaría General Administrativa de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-220076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 28/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: