Diensten - 254815-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Quattro Castella: Diensten voor kleuteronderwijs

2020/S 105-254815

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 104-251126)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unione Colline Matildiche
Postadres: piazza Dante 1
Plaats: Quattro Castella
NUTS-code: ITH53 Reggio nell’Emilia
Postcode: 42020
Land: Italië
Contactpersoon: Rita Casotti
E-mail: r.casotti@collinematildiche.it

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.collinematildiche.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta telematica su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei servizi educativi comunali nido infanzia «L’Aquilone» e scuola infanzia «Il Frassino» presso il Comune di Albinea

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80110000 Diensten voor kleuteronderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta «accelerata» ai sensi dell’art. 60, comma 3 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei servizi educativi comunali nido infanzia «L’Aquilone» e scuola infanzia «Il Frassino» presso il Comune di Albinea (RE) e per la gestione di servizi complementari/integrativi all’educazione — anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di mesi sei

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-251126

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Breve descrizione
In plaats van:

Procedura aperta telematica su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei servizi educativi comunali nido infanzia «L’Aquilone» e scuola infanzia «Il Frassino» presso il Comune di Albinea (RE) e per la gestione di servizi complementari/integrativi all’educazione — anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di mesi sei

Te lezen:

Procedura aperta «accelerata» ai sensi dell’art. 60, comma 3 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma Sater per l’affidamento della gestione dei servizi educativi comunali nido infanzia «L’Aquilone» e scuola infanzia «Il Frassino» presso il Comune di Albinea (RE) e per la gestione di servizi complementari/integrativi all’educazione — anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e proroga tecnica di mesi sei

VII.2)Overige nadere inlichtingen: