Diensten - 254822-2020

02/06/2020    S105

Polen-Wroclaw: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2020/S 105-254822

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 030-070032)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
Postadres: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 53-633
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Cander
E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Telefoon: +48 717586909
Fax: +48 717586922

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ekosystem.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora I – Stare Miasto i Śródmieście

Referentienummer: 18/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora I – Stare Miasto i Śródmieście.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-070032

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2020

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 27/09/2020

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: