Diensten - 254846-2020

02/06/2020    S105

Zweden-NORRKÖPING: Onderhoud van terreinen

2020/S 105-254846

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-207922)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556064-5847
Postadres: Box 2330
Plaats: NORRKÖPING
NUTS-code: SE123 Östergötlands län
Postcode: 600 02
Land: Zweden
Contactpersoon: Marit Stenman
E-mail: marit.stenman@hyresbostader.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hyresbostader.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Yttre Skötsel Klockaretorpet, Kneippen och Idyllen

Referentienummer: Unr 2/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000 Onderhoud van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entreprenaden omfattar all yttre skötsel som en normal fastighetsförvaltning kräver, såsom gräsklippning, snöröjning med mera i område Klockaretorpet/Kneippen och Idyllen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-207922

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: