Diensten - 254848-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Lelystad: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 105-254848

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 079-186780)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Nationaal identificatienummer: 482071032
Postadres: Postbus 17
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8200 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Charles Hage
E-mail: WVL-Aanbestedingsdocumenten@rws.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31158093 “Het beheer en onderhoud, actualisatie en verdere ontwikkeling van het tijpoortadviseringssysteem PROTIDE (Probabilistic Tidal Window Determination)”

Referentienummer: 31158093
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft een opdracht voor ‘het beheer en onderhoud, actualisatie en verdere ontwikkeling van het tijpoortadviseringssysteem PROTIDE (Probabilistic Tidal Window Determination)’.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-186780

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De ontvangst van de inschrijvingen en de opening van de kluis is gewijzigd van 1.6.2020 14:00 naar 2.6.2020 9:00.