Diensten - 254851-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Denemarken-Kopenhagen: Warmemaaltijddiensten

2020/S 105-254851

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Nationaal identificatienummer: 64942212
Postadres: Sjællandsgade 40
Plaats: København N
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 2200
Land: Denemarken
Contactpersoon: Solgerd Thomsen
E-mail: dq20@kk.dk
Telefoon: +45 30595509

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kk.dk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Madudbringning

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55521100 Warmemaaltijddiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udbringning af varm og kold mad på vegne af Københavns Madservice til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune. Maden afhentes som kølet mad i Københavns Madservice, og den varme mad skal opvarmes undervejs under kørslen frem til borgers bopæl. Derudover skal der også køres mad til plejehjem og andre boenheder.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011 Byen København
Voornaamste plaats van uitvoering:

København

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbringning af varm og kold mad på vegne af Københavns Madservice til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune. Maden afhentes som kølet mad i Københavns Madservice, og den varme mad skal opvarmes undervejs under kørslen frem til borgers bopæl. Derudover skal der også køres mad til plejehjem og andre boenheder.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Efter at have afsøgt markedet, vurderer forvaltningen, at der på nuværende tidspunkt ikke findes andre tilbudsgivere på markedet, der vil kunne løse opgaven, som den er organiseret i dag.

Der afventes i øjeblikket, en politisk godkendelse af et nyt madkoncept i forhold til levering af mad til hjemmeboende borgere, herunder om maden skal overgå til kølelevering eller konceptet skal fortsætte som nu, dog med andre krav til størrelse/antal af komponenter, der skal leveres til den enkelte borger.

Det er derfor ikke muligt at udarbejde en egnet kravspecifikation tids nok til, at eventuelle interesserede leverandører har tid til at etablere sig på markedet – ydelsen vurderes at være kompliceret og investerings tung især, hvis madudbringningen skal fortsætte som varm levering. En ny leverandør på markedet vil skulle indkøbe/lease 10-15 specialbyggede biler med både kølerum og ovn.

For at sikre borgerne, vælger Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at indgå en 1 årig kontrakt med den nuværende leverandør Multi Trans A/S.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Multi Trans A/S
Nationaal identificatienummer: 26833361
Postadres: Roholmsvej 11
Plaats: Albertslund
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Postcode: 2620
Land: Denemarken
E-mail: info@multi-trans.dk
Telefoon: +45 70227024

Internetadres: www.multi-trans.dk

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
Plaats: København Ø
Postcode: 2100
Land: Denemarken
E-mail: klfu@erst.dk
Telefoon: +45 35291000

Internetadres: www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020