Lieferungen - 254855-2022

13/05/2022    S93

Polen-Chrzanów: Röntgengeräte

2022/S 093-254855

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-235215)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Nationale Identifikationsnummer: 628-19-16-916
Postanschrift: ul. Topolowa 16
Ort: Chrzanów
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 32-500
Land: Polen
E-Mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Telefon: +48 326247034
Fax: +48 326239428
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpital-chrzanow.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Kardiologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Referenznummer der Bekanntmachung: 55/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa RTG z ramieniem „C” dla Kardiologii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Zakup dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku pn. Arkusz Informacji Technicznych (AIT).

Przedmiot zamówienia obejmuje również :

a) dostawę sprzętu,

b) montaż i uruchomienie,

c) Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych dla oferowanego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania sprzętu – termin szkolenia ustalony z Zamawiającym.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235215

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1),

b) Kosztorys szczegółowy wraz z wypełnionym Arkuszem Informacji Technicznych (AIT),

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców (zał. nr 2),

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

f) Przedmiotowe środki dowodowe:

1) Foldery, katalogi dotyczące zaoferowanego aparatu RTG potwierdzające zaoferowane parametry aparatu

2) świadectwa/ dokumenty potwierdzające dopuszczenia oferowanego wyrobu medycznego do używania: np. Certyfikat CE; Deklaracja zgodności; Wpis lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z wyjątkiem sytuacji, w której przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – uzupełnieniu będą podlegać przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. XIII 3 ppkt. f).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.

2) w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W celu potwierdzenia przesłanki wykluczenia określonej w pkt. VI ppkt 1 ppkt.2) swz, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w dokumencie JEDZ Część III: Podstawy wykluczenia, część D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

muss es heißen:

Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1),

b) Kosztorys szczegółowy wraz z wypełnionym Arkuszem Informacji Technicznych (AIT),

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców (zał. nr 2),

d) Oświadczenie Wykonawcy związane z podstawą wykluczenia przewidzianą w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (zał. nr 4)

e) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

f) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

g) Przedmiotowe środki dowodowe:

1) Foldery, katalogi dotyczące zaoferowanego aparatu RTG potwierdzające zaoferowane parametry aparatu

2) świadectwa/ dokumenty potwierdzające dopuszczenia oferowanego wyrobu medycznego do używania: np. Certyfikat CE; Deklaracja zgodności; Wpis lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, z wyjątkiem sytuacji, w której przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – uzupełnieniu będą podlegać przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. XIII 3 ppkt. g).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.

2) w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W celu potwierdzenia przesłanki wykluczenia określonej w pkt. VI ppkt 1 ppkt.2) swz, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w dokumencie JEDZ Część III: Podstawy wykluczenia, część D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

3) w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 Pzp.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: