Suministros - 254860-2022

13/05/2022    S93

Polonia-Gdansk: Implantes ortopédicos

2022/S 093-254860

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2022/S 070-183271)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Número de identificación fiscal: 221964385
Dirección postal: Al. Jana Pawła II 50
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 80-462
País: Polonia
Persona de contacto: Dział zamówień publicznych
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Teléfono: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.copernicus.gda.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

dostawa implantów używanych do zabiegów anatomicznej rekonstrukcji stawów w artroskopii, siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy, protez naczyniowych i laryngologicznych oraz endoprotez stawu

Número de referencia: D10.251.24.G.2022
II.1.2)Código CPV principal
33183100 Implantes ortopédicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów używanych do zabiegów anatomicznej rekonstrukcji stawów w artroskopii, siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy, protez naczyniowych i laryngologicznych oraz endoprotez stawu kolanowego na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SWZ (Części 1-10). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. (Dz. U. z 2020, poz. 186 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/05/2022
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2022/S 070-183271

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dodatkowo nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych:

6) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: Rozporządzenie Rady UE).

3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 110 ust. 1 ustawy pzp). W szczególności w celu realizacji zakazu, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady UE, Zamawiający przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, może zażądać od Wykonawcy potwierdzenia aktualności złożonego w tym zakresie oświadczenia.

Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, dodatkowo wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: d) oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – zał. 3 a do SWZ.