Diensten - 254865-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Sofia: Programmering van toepassingssoftware

2020/S 105-254865

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Darzhavna agentsiya „Elektronno upravlenie“
Nationaal identificatienummer: 177098809
Postadres: ul. „Gen. Y. V. Gurko“ No. 6
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Evelina Gyurova
E-mail: egurova@e-gov.bg
Telefoon: +359 29492355
Fax: +359 29492433

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www2.e-gov.bg/bg/1

Adres van het kopersprofiel: https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/223

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните...

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните...

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации и разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 9
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софт. с-ми за ел. упр-е“

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 157-388326

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 75
Perceel nr.: 1
Benaming:

Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на... (продължава в т. VI.3)

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
18/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 203773538
Postadres: ж.к. „Лозенец“, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53 Б, Мандарин офис център, партер
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: k.krumov@infosys.bg
Telefoon: +359 888353513
Fax: +359 888353513

Internetadres: www.infosys.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 368 000.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации

И

2. Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Не е приложимо.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72212000 Programmering van toepassingssoftware
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ДАЕУ, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации и разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 9
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 368 000.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 203773538
Postadres: ж.к. „Лозенец“, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 53 Б, Мандарин офис център, партер
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: k.krumov@infosys.bg
Telefoon: +359 888353513
Fax: +359 888353513

Internetadres: www.infosys.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

I. Изпълнителят се задължава в срок от 21 дни след подписване на ДС, да извърши интеграция на Информац. с-ма за бюджетен контрол с годишните планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите в Регистъра на информ. ресурси (РИР) (с прогноза за необходимия брой дни за изпълнението).

II. За изпълнение на посоченото в т. I възложителят се задължава да заплати на изпълнителя цена в размер на 9 500,00 BGN без ДДС, съответно 11 400,00 BGN с ДДС. Цената се заплаща от възложителя на етап окончателно плащане съгласно чл. 3, т. 3.4 от договора.

III. Поради техническа невъзможност за интеграция на Регистъра на проектите и дейностите с РОП и отпадналата необходимост за интеграция с ИСАК Online — Регистър, общата цена, посочена в чл. 2, т. 2.1 от договора, да бъде намалена с 11 000 BGN без ДДС, съответно 13 200,00 с ДДС... — подробна информация в доп. спор. № 2 към договор № 75/18.07.2019 г., публикуван на профила на купувача на ДАЕУ.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Предвид:

1. Техническа невъзможност да бъде направена интеграция на Регистъра на проектите и дейностите (съгласно изменение на ЗЕУ — вече само „Регистър на проектите“) с Регистъра на обществените поръчки (РОП) и отпаднала необходимост за интеграция с ИСАК Online — Регистър.

2. Необходимост от интеграция на Информационната система за бюджетен контрол с годишните планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите в Регистъра на информационните ресурси (РИР) (с прогноза за необходимия брой дни за изпълнението).

3. Интеграцията по т. 2 е от ключово значение за осъществяване на качествен контрол по целесъобразност съгласно чл. 7г от ЗЕУ. За тази цел експертите от отдел „Бюджетен и проектен контрол“ е необходимо да разполагат с информация директно в системата за бюджетен контрол за планираните за обновяване през следващите 3 бюджетни години активи... — подробна информация в доп. спор. № 2 към договор № 75/18.07.2019 г., публикуван на профила на купувача на ДАЕУ.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 368 000.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 366 500.00 BGN