Diensten - 254867-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Technische ontwerpdiensten

2020/S 105-254867

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Brauer, Birgit
E-mail: birgit.brauer@deutschebahn.com
Telefoon: +49 71120924040
Fax: +49 71120923690

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wildberg, Kengeltunnel, Planung

Referentienummer: 16FEI20969
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wildberg, Kengeltunnel, Planung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karlsruhe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Wildberg, Kengeltunnel, Objekt- und Fachplanung.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/08/2016
Einde: 15/01/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 230-419406

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 16FEI20969
Benaming:

Wildberg, Kengeltunnel, Planung

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
07/10/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Obermeyer Planen + Beraten GmbH
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 473 684.45 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karlsruhe

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wildberg, Kengeltunnel, Planung, Nachträge 8 und 9

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 6
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 9 800.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Obermeyer Planen + Beraten GmbH
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Nachtrag 8: Erstellung Plangenehmigungsunterlagen, Nachtrag 9 zusätzliche Statik Flügelwände

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Die zusätzlichen Leistungen sind von den ursprünglichen Leistungen des Vertrages technisch nicht trennbar.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 473 684.45 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 483 484.45 EUR