TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254876-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Pantalones

2018/S 112-254876

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Policji
ul. Domaniewska 36/38
Warszawa
02-672
Polonia
Teléfono: +48 226011764
Correo electrónico: urszula.koch@policja.gov.pl
Fax: +48 226011857
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.policja.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego(gwarantowanego) oraz 1 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego

Número de referencia: 15/Ckt/18/UM
II.1.2)Código CPV principal
18234000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego(gwarantowanego) oraz 1 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 547 845.53 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego(gwarantowanego) oraz maksimum 1 000 szt. (min. 500 szt.) spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin końcowy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) / Ponderación: 20,00
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena oferty brutto / Ponderación: 80,00
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamówienie opcjonalne obejmuje produkcję i dostawę maksymalnie 1 000 szt. (min. 500 szt.) spodni służbowych do półbutów z realizacją do 30 dni kalendarzowych po terminie realizacji zamówienia podstawowego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 034-073659
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Produkcja i dostawa 4 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia podstawowego(gwarantowanego) oraz 1 000 szt. spodni służbowych letnich do półbutów w ramach zamówienia opcjonalnego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/05/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Arlen S.A.
ul. Adama Branickiego 17
Warszawa
02-972
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 571 178.86 PLN
Valor total del contrato/lote: 547 845.53 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Szycie i konfekcjonowanie części zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018