Dostawy - 254878-2022

13/05/2022    S93

Polska-Gdańsk: Urządzenia komputerowe

2022/S 093-254878

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 090-246856)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Jackiewicz-Paprocka
E-mail: dzp@pg.edu.pl
Faks: +48 583472913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2022 r. – SI 1

Numer referencyjny: ZP/117/055/D/22
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2022 r. – SI 1.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 następujących części:

A – małogabarytowe komputery stacjonarne,

B – komputery stacjonarne i przenośne,

C – urządzenia peryferyjne i wyposażenie,

D – urządzenia sieciowe,

E – stacje robocze.

3. Przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach, obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji.

4. Tryb udzielenia niniejszego zamówienia: przetarg nieograniczony.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 090-246856

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: VI.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe
Zamiast:

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.,

Powinno być:

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 5k ust. 1 rozporządzenia Unii Europejskiej 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

1. W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznać go za wiążący,

b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

2. klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. XXII SIWZ.

3. Oferta wykonawcy musi zawierać: formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, Jednolity europejski

dokument zamówienia (JEDZ), przedmiotowe środki dowodowe (dokumentacja techniczna wraz z:

a) protokołami badań wydajności komputerów stacjonarnych i przenośnych, które wymieniono w pkt 8.A.1.7,

8.B.1.10, zał. nr 4 SWZ,

b) formularzami oszacowania kosztów wydruku jednej strony), Oświadczenie w związku z w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą” – (Dz.U. pod poz. 835) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022.opcjonalnie: Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, opcjonalnie – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie, opcjonalnie – JEDZ dotyczący wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz JEDZ dotyczący podmiotów trzecich, dokument

elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, opcjonalnie – zobowiązanie podmiotów trzecich,