Lieferungen - 254880-2022

13/05/2022    S93

Polen-Elbląg: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 093-254880

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-198996)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA – MIASTO ELBLĄG
Nationale Identifikationsnummer: 170747715
Postanschrift: ul. Łączności 1
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Dudzik
E-Mail: dzp@umelblag.pl
Telefon: +48 552393174
Fax: +48 552393334
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umelblag.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia w formie sprzętu w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.271.29.2022.AD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia w formie sprzętu w ramach realizacji projektu pt.: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

Główne miejsce realizacji dostaw:

15 szkół podstawowych oraz Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania w Elblągu:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1,

2) Szkoła Podstawowa Nr 4,

3) Szkoła Podstawowa Nr 6,

4) Szkoła Podstawowa Nr 8,

5) Szkoła Podstawowa Nr 9,

6) Szkoła Podstawowa Nr 11,

7) Szkoła Podstawowa Nr 12,

8) Szkoła Podstawowa Nr 14,

9) Szkoła Podstawowa Nr 15,

10) Szkoła Podstawowa Nr 16,

11) Szkoła Podstawowa Nr 18,

12) Szkoła Podstawowa Nr 19 oraz Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania (MPE),

13) Szkoła Podstawowa Nr 21,

14) Szkoła Podstawowa Nr 23,

15) Szkoła Podstawowa Nr 25.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-198996

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę sprzętu:

1. monitor interaktywny

2. komputer ucznia z monitorem

Zamawiający jako komputer rozumie urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Zamawiający jako monitor rozumie urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz będący źródłem światła, przetwarzający sygnały odbierane z komputera. Monitor wyposażony jest w niezależny od innych urządzeń system zasilania.

3. komputer nauczyciela z monitorem

Zamawiający jako komputer rozumie urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Zamawiający jako monitor rozumie urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz będący źródłem światła, przetwarzający sygnały odbierane z komputera. Monitor wyposażony jest w niezależny od innych urządzeń system zasilania.

4. słuchawki dla użytkowników pracowni

5. wizualizer

6. Antywirus

7. dysk zewnętrzny

8. wizualizer

9. komputer nauczyciela z monitorem

Zamawiający jako komputer rozumie urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Zamawiający jako monitor rozumie urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz będący źródłem światła, przetwarzający sygnały odbierane z komputera. Monitor wyposażony jest w niezależny od innych urządzeń system zasilania.

10. router wifi

11. monitor interaktywny

12. laminarka A3

13. głośniki

Szczegółowy opis i ilości zawiera „WYCENA DOSTAWY” ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.

- montaż,

- instalację i uruchomienie,

- zapewnienie serwisu w okresie gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

c.d. zapisów z sekcji II.2.14):

Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

c.d. zapisów z sekcji VI.3):

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt 3. poz. 1), 3)-5) ogłoszenia - składa dokumenty określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Test wydajności: Sysmark 25 – wynik min. 1000 – test z przeprowadzonej konfiguracji dla komputerów z pozycji 2., 3. i 9. WYCENY DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera WYCENA DOSTAWY stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

muss es heißen:

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę sprzętu:

1. monitor interaktywny

2. komputer ucznia z monitorem

Zamawiający jako komputer rozumie urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Zamawiający jako monitor rozumie urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz będący źródłem światła, przetwarzający sygnały odbierane z komputera. Monitor wyposażony jest w niezależny od innych urządzeń system zasilania.

3. komputer nauczyciela z monitorem

Zamawiający jako komputer rozumie urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Zamawiający jako monitor rozumie urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz będący źródłem światła, przetwarzający sygnały odbierane z komputera. Monitor wyposażony jest w niezależny od innych urządzeń system zasilania.

4. słuchawki dla użytkowników pracowni

5. wizualizer

6. Antywirus

7. dysk zewnętrzny

8. wizualizer

9. komputer nauczyciela z monitorem

Zamawiający jako komputer rozumie urządzenie elektroniczne składające się z elementów takich jak: procesor, płyta główna, pamięć operacyjna, karta graficzna, inne karty rozszerzeń, pamięć masowa (dysk twardy), zasilacz, obudowa.

Zamawiający jako monitor rozumie urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz będący źródłem światła, przetwarzający sygnały odbierane z komputera. Monitor wyposażony jest w niezależny od innych urządzeń system zasilania.

10. router wifi

11. monitor interaktywny

12. laminarka A3

13. głośniki

Szczegółowy opis i ilości zawiera „WYCENA DOSTAWY” ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.

- montaż,

- instalację i uruchomienie,

- zapewnienie serwisu w okresie gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

c.d. zapisów z sekcji II.2.14):

Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

c.d. zapisów z sekcji VI.3):

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt 3. poz. 1), 3)-5) i 7) ogłoszenia - składa dokumenty określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

Test wydajności: Sysmark 25 – wynik min. 1000 – test z przeprowadzonej konfiguracji dla komputerów z pozycji 2., 3. i 9. WYCENY DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera WYCENA DOSTAWY stanowiąca Załącznik nr 1a do SWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 3
Anstatt:

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których

mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019

r. poz. 1170).

Informacje dotyczące dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w sekcji II.2.4) ogłoszenia.

muss es heißen:

3. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed

jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których

mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019

r. poz. 1170).

7) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

Informacje dotyczące dokumentów Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w sekcji II.2.4) ogłoszenia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 09:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 14/08/2022
muss es heißen:
Tag: 16/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: