TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254886-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Material para angiografías

2018/S 112-254886

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245637)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
006472651
Wołoska 137
Warszawa
02-507
Polonia
Teléfono: +48 225081820
Correo electrónico: anna.buczek@cskmswia.pl
Fax: +48 225081803
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.cskmswia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zak. i suk.dost. elementów do strzyk. automa.CT Expres 4D,zest.do przeskórnej tracheostomii metodą Selingera,czujniki przepływu do respiratorów Hamilton, pokrowców na stacjanarne urządzenia pomiarowe

Número de referencia: CSKDZP-2375/25/05/02/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111710
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i sukcesywna dostawa elementów do strzykawki automatycznej CT Expres 4D, zestawów do przeskórnej tracheostomii metodą Selingera, czujniki przepływu do respiratorów Hamilton, pokrowcy na stacjanarne urządzenia pomiarowe, zgodnie z załacznikiem xls

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245637

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikacja
En lugar de:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cskmswia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres powyżej

Léase:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cskmswia.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl/.

VII.2)Otras informaciones adicionales: