TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254887-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Antivirales para uso sistémico

2018/S 112-254887

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 097-220948)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939, NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Kowalski
Correo electrónico: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zzpprzymz.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷10. Postępowanie znak ZZP-87/18

Número de referencia: ZZP-87/18
II.1.2)Código CPV principal
33651400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego:

Część 1: Atazanavir I 300mg I kapsułka I 30 szt.

Część 2: Ritonavir I 100mg I tabletka I 30 szt.

Część 3: Lopinavir/Ritonavir I 200/50mg I tabletka I 120 szt.

Część 4: Efavirenz I 600mg I tabletka I 30 szt.

Część 5: Nevirapine I 200mg albo 400mg I tabletka I 60 szt. albo 30 szt.

Część 6: Tenofovir disoproxil I 245mg I tabletka I 30 szt.

Część 7: Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil I 600/200/245mg I tabletka I 30 szt.

Część 8: Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil I 200/245mg I tabletka I 30 szt.

Część 9: Darunavir I 600mg I tabletka I 60 szt.

Część 10: Lamivudine I 150mg I tabletka I 60szt.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 097-220948

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷10. Postępowanie znak ZZP-87/18

Numer referencyjny: ZZP-87/18

Léase:

Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷5. Postępowanie znak ZZP-87/18

Numer referencyjny: ZZP-87/18

Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego:

Część 1: Atazanavir I 300 mg I kapsułka I 30 szt.

Część 2: Ritonavir I 100 mg I tabletka I 30 szt.

Część 3: Lopinavir/Ritonavir I 200/50 mg I tabletka I 120 szt.

Część 4: Efavirenz I 600 mg I tabletka I 30 szt.

Część 5: Nevirapine I 200 mg albo 400 mg I tabletka I 60 szt. albo 30 szt.

Część 6: Tenofovir disoproxil I 245 mg I tabletka I 30 szt.

Część 7: Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil I 600/200/245 mg I tabletka I 30 szt.

Część 8: Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil I 200/245 mg I tabletka I 30 szt.

Część 9: Darunavir I 600 mg I tabletka I 60 szt.

Część 10: Lamivudine I 150 mg I tabletka I 60 szt.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych z dostawą do magazynu depozytowego:

Część 1: Ritonavir I 100 mg I tabletka I 30 szt.

Część 2: Tenofovir disoproxil I 245 mg I tabletka I 30 szt.

Część 3: Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil I 600/200/245 mg I tabletka I 30 szt.

Część 4: Darunavir I 600 mg I tabletka I 60 szt.

Część 5: Lamivudine I 150 mg I tabletka I 60 szt.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Ritonavir

Część nr: 2

Léase:

Ritonavir

Część nr: 1

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Ritonavir

Moc: 100 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 30 szt.

Wielkość zakupu: 4 200 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Ritonavir

Moc: 100 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 30 szt.

Wielkość zakupu: 20 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Tenofovir disoproxil

Część nr: 6

Léase:

Tenofovir disoproxil

Część nr: 2

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Tenofovir disoproxil

Moc: 245 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 30 szt.

Wielkość zakupu: 550 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Tenofovir disoproxil

Moc: 245 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 30 szt.

Wielkość zakupu: 130 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Część nr: 7

Léase:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Część nr: 3

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Moc: 600/200/245 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 30 szt.

Wielkość zakupu: 600 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil

Moc: 600/200/245 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 30 szt.

Wielkość zakupu: 50 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 9
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa
En lugar de:

Darunavir

Część nr: 9

Léase:

Darunavir

Część nr: 4

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 9
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Darunavir

Moc: 600 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 60 szt.

Wielkość zakupu: 700 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Darunavir

Moc: 600 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 60 szt.

Wielkość zakupu: 100 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj. złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 10
Localización del texto que se va a modificar: Nazwa:
En lugar de:

Lamivudine

Część nr: 10

Léase:

Lamivudine

Część nr: 5

Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 10
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Lamivudine

Moc: 150 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 60 szt.

Wielkość zakupu: 600 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Léase:

1. Nazwa międzynarodowa produktu leczniczego: Lamivudine

Moc: 150 mg.

Postać farm.: tabletka.

Wielkość opak.: 60 szt.

Wielkość zakupu: 150 opakowań.

2. Wymagania przedmiotowe do oferty (wymagane pozwolenia i/lub świadectwa i/lub certyfikaty):

2.1. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,

lub

• Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

2.2. Ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie musi być aktualne na dzień składania ofert.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych z tym że, do każdego opakowania wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.

2.4. W przypadku braku możliwości zaoferowania leku zgodnie z punktem 2.2 wymagana jest kopia zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

2.5. Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.

2.6. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.

2.7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 10
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w dniach: 7

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Okres w dniach: 21

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część 1: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100),

Część 2: 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100),

Część 3: 410 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta dziesięć tysięcy 00/100),

Część 4: 10 500,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset 00/100),

Część 5: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100),

Część 6: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100),

Część 7: 170 000,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100),

Część 8: 100,00 PLN (słownie złotych: sto 00/100),

Część 9: 80 000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100),

Część 10: 10 500,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset 00/100),

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia - jeżeli dotyczy.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Część 1: 500,00 PLN (słownie złotych: pięćset 00/100),

Część 2: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100),

Część 3: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100),

Część 4: 11 000,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100),

Część 5: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),),

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, winien on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części zamówienia - jeżeli dotyczy.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Léase:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp. Adres poczty elektronicznej na jaki wykonawca przekazuje JEDZ: b.kowalski@zzppprzymz.pl. Zamawiający dopuszcza składanie JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu przy czym zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml. Zamawiający wymaga złożenie JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania. Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ musi zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym) przez wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek podać hasło deszyfrujące w miejscu do tego wskazanym w druku oferty. Do szyfrowania podpisanego elektronicznie JEDZ wskazane jest użycie programu dostępnego na zasadach open-source „7-Zip”.

Za terminowo złożony JEDZ uznaje się fakt jego wpłynięcia na serwer poczty elektronicznej zamawiającego zgodnie z czasem urzędowym określonym przez Główny Urząd Miar.

Bardziej szczegółowe informacje na temat składania JEDZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opisane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ".

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji przetargowej.

III.

Kwota wymaganego wadium:

Część 1: 50,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100),

Część 2: 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta 00/100),

Część 3: 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100),

Część 4: 1 100,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc sto 00/100),

Część 5: 300,00 PLN (słownie złotych: trzysta 00/100),

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
En lugar de:

Początek: 01/09/2018

Koniec: 10/09/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Koniec: 31/08/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 27/06/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający informuje, iż części: 1, 3, 4, 5, 8 z ogłoszenia o zamówieniu nr: 2018/S 097-220948 z dnia 24.5.2018 zostają całkowicie usunięte.

Część 2 staje się częścią 1 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 6 staje się częścią 2 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 7 staje się częścią 3 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 9 staje się częścią 4 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Część 10 staje się częścią 5 przyjmując nowe warunki opisane szczegółowo w dokumentacji zamówienia.

Zamawiający w niniejszym sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentacji zamówienia uwzględnił prośby wykonawców wynikające z prowadzonej procedury.