Diensten - 254891-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Diensten verleend door auteurs

2020/S 105-254891

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Státní fond kinematografie
Nationaal identificatienummer: 01454455
Postadres: Dukelských hrdinů 530/47
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Eva Pjajčíková
E-mail: eva.pjajcikova@fondkinematografie.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fondkinematografie.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/SFKMG

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pilotní projekt dramaturgického inkubátoru

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92312210 Diensten verleend door auteurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Česká republika

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Příprava, organizace a zajištění komplexního vzdělávacího programu (dramaturgického inkubátoru) pro filmové dramaturgy pod vedením zkušených lektorů z řad mezinárodně etablovaných dramaturgů. Hlavním cílem inkubátoru je vychovat špičkové dramaturgy, kteří budou trvale spolupracovat na českých filmových projektech a budou schopni tvůrcům poskytovat systematickou a kvalifikovanou zpětnou vazbu k jejich scénářům hraných filmů.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 25
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 206-425936

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 001
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
23/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Akademie múzických umění v Praze
Nationaal identificatienummer: 61384984
Postadres: Malostranské náměstí 259/12
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 118 01
Land: Tsjechië

Internetadres: https://www.amu.cz/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 15 000 000.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
92312210 Diensten verleend door auteurs
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Příprava, organizace a zajištění komplexního vzdělávacího programu (dramaturgického inkubátoru) pro filmové dramaturgy pod vedením zkušených lektorů z řad mezinárodně etablovaných dramaturgů. Hlavním cílem inkubátoru je vychovat špičkové dramaturgy, kteří budou trvale spolupracovat na českých filmových projektech a budou schopni tvůrcům poskytovat systematickou a kvalifikovanou zpětnou vazbu k jejich scénářům hraných filmů.

Skupinová i individuální příprava dramaturgů bude propojena s praxí tak, že bude probíhat zároveň s vývojem scénářů k projektům, které od Fondu získají dotaci na vývoj celovečerního hraného filmu, čímž se dramaturgové napojí na aktivní producenty, režiséry a scenáristy. Zároveň budou zapojeni i stávající dramaturgové vybraných projektů, kterým tak budou poskytnuta školení k prohloubení vysoce odborných a specifických schopností.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí nástrojů dramaturgům k analýze scénáře a k práci s tvůrci včetně metodologické podpory a praktické přípravy s tím, že se budou dramaturgové učit od renomovaných odborníků v oblasti dramaturgie / script editingu při práci na existujících projektech. Součástí plnění je současně zapojení vybraných projektů celovečerních hraných filmů, které od Fondu získají dotaci na kompletní vývoj; tvůrcům těchto projektů bude poskytnuta fundovaná a dlouhodobá dramaturgická podpora, která jim pomůže dopracovat scénář do kvalitnější podoby a prohloubí jejich pohled na praxi vývoje scénářů.

Součástí plnění je zároveň organizační zajištění workshopů (a to včetně workshopu otevřeného odborné veřejnosti) a intenzivní práce na dramaturgii vybraných celovečerních filmů.

Podrobněji viz ZD.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 31
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 892 500.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Akademie múzických umění v Praze
Nationaal identificatienummer: 61384984
Postadres: Malostranské náměstí 259/12
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 118 01
Land: Tsjechië

Internetadres: https://www.amu.cz/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Dodatkem č. 4 jsou sjednány dodatečné konzultace spolupracujícím tvůrcům filmového projektu a adeptům (začínajícím dramaturgům) po skončení druhého follow-up workshopu a dále závěrečné vyhodnocení druhého cyklu dramaturgického inkubátoru formou workshopu (druhý follow-up workshop). Jedná se o poskytnutí dodatečných služeb, které jsou nezbytné pro naplnění účelu smlouvy a dramaturgického inkubátoru jak je vymezen v čl. 3.3 smlouvy, kdy bez jejich poskytnutí by nebyly završeny práce na filmových projektech v rámci druhého cyklu a výchova adeptů (osvojení a aplikace získaných schopností a dovedností v oblasti dramaturgie projektů), přičemž by zároveň nebyla poskytnuta spolupracujícím tvůrcům v druhém cyklu dramaturgického inkubátoru fundovaná a dlouhodobá dramaturgická podpora, která jim pomůže dopracovat scénář do kvalitnější podoby a prohloubí jejich pohled na praxi vývoje scénářů.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Pro naplnění účelu dramaturgického inkubátoru a poskytnutí komplexních služeb dramaturgů je nezbytné poskytnutí dodatečných služeb právě prostřednictvím konkrétních Lektorů a Head of studies, jejichž prostřednictvím dodavatel poskytoval a poskytuje služby dle smlouvy, a to právě s ohledem na nezbytnost návaznosti poskytovaných služeb stejnými osobami (např. nelze vyměnit Lektora jakožto dramaturga v průběhu poskytovaných služeb a dokončit tak konzultace a zapracování připomínek původního Lektora jiným dramaturgem na pozici Lektora).

Změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, kdy pro naplnění účelu dramaturgického inkubátoru a poskytnutí vysoce odborných služeb mezinárodně renomovaných dramaturgů by v případě změny dodavatele musely být opakovány již poskytnuté služby (tj. poskytnuty nové individuální konzultace a workshopy pro druhý cyklus) včetně času a nákladů na seznámení se nových dramaturgů s projekty a jejich dosavadním vývojem.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 13 802 500.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 14 695 000.00 CZK