TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254893-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Blagoevgrad: Electricidad

2018/S 112-254893

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 108-245711)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“
000017149
ul. „Ivan Mihaylov“ No. 66
Blagoevgrad
2700
Bulgaria
Persona de contacto: Georgi Angelov
Teléfono: +359 882484807
Correo electrónico: op@swu.bg
Fax: +359 73885516
Código NUTS: BG413

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.swu.bg

Dirección del perfil de comprador: http://op.swu.bg/proc/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград

II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на 22 обекта на ЮЗУ „Неофит Рилски“, находящи се в гр. Благоевград — 20, гр. Рила — 1, и м. Предел — 1, мрежа ниско и средно напрежение. Цената включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за осигуряване на посочените услуги. Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група и не поема разходите за небаланси.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 108-245711

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 11/07/2018
Hora local: 17:00
Léase:
Fecha: 13/07/2018
Hora local: 17:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 12/07/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 16/07/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: