Diensten - 254893-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Győr: Reiniging van gebouwen

2020/S 105-254893

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96990337
Postadres: Radnóti Miklós utca 46.
Plaats: Győr
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postcode: 9025
Land: Hongarije
Contactpersoon: Simon Csaba
E-mail: simon.csaba@gyorprojekt.hu
Telefoon: +36 205279492
Fax: +36 96998331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gyorprojekt.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Takarítási feladatok ellátása

Referentienummer: EKR001510412019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Látogatóközpont

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Voornaamste plaats van uitvoering:

Látogatóközpont, Győr, Baross G. u. 21.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Látogatóközpont irodáinak és közösségi tereinek takarítandó területe: 680 m2

Összes takarítandó üvegfelület: 231 m2

Az ajánlattevő köteles biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű takarító- és tisztítószert, valamint higiéniai kellékanyagokat (WC papír, törlőkendő, folyékony szappan), melyek kihelyezéséről is ajánlattevő köteles gondoskodni.

Ügyeletes takarítási feladatok:

A létesítmények jellegéből adódóan megrendezésre kerülő sport- és kulturális eseményeken olyan állandó létszám biztosítására is szükség van, aki az esemény teljes ideje alatt folyamatosan rendelkezésre áll és az alábbi feladatokat hajtja végre:

— rendkívüli esemény következtében bekövetkező, előre nem látható takarítási feladatok soron kívüli, lehetőség szerint haladéktalan elhárítása, elvégzése,

— az eseménnyel érintett terület tisztasági állapotának folyamatos ellenőrzése,

— mellékhelyiségek folyamatos ellenőrzése és takarítása,

— adagolók folyamatos utántöltése,

— szemétgyűjtők szükség szerinti ürítése, környezetük tisztántartása.

Eseti takarítási feladatok:

A rendszeres takarítási feladatokon túl a szerződéses időtartam alatt beltéri eseti takarítási feladatok merülhetnek fel. Ezen feladatok külön, eseti megrendelés keretében elsődlegesen a következők lehetnek: előre nem látható vagy rendkívüli esemény miatt bekövetkező szennyeződés eltávolítása, fertőtlenítő takarítás, falfelületek és üvegfelületek tisztítása. Az eseti megrendelés teljesítését minden esetben meg kell előznie Vállalkozó írásos árajánlatának, illetve Megrendelő írásban megküldött megrendelésének.

Az egyes munkanemenként megajánlott egységár az alábbiakat foglalja magába:

— munkadíjat,

— takarítószerek árát és járulékos költségeit,

— takarításhoz használt gépek és segédeszközök költségeit,

— a takarítással kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költséget (pl. szállítás, tárolás, összegyűjtés).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 22
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-186844

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Látogatóközpont

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
07/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Vermietungs Verwaltung Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_34903047
Postadres: Donáti utca 38/A. lház. fszt.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1015
Land: Hongarije
E-mail: vermietungsverwaltung@gmail.com
Telefoon: +36 304446666
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 8 291 680.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás dátuma: 2020.4.28.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200 Reiniging van gebouwen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221 Győr-Moson-Sopron
Voornaamste plaats van uitvoering:

Látogatóközpont, Győr, Baross G. u. 21.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Látogatóközpont irodáinak és közösségi tereinek takarítandó területe: 680 m2

Összes takarítandó üvegfelület: 231 m2

Az ajánlattevő köteles biztosítani a megfelelő mennyiségű és minőségű takarító- és tisztítószert, valamint higiéniai kellékanyagokat (WC papír, törlőkendő, folyékony szappan), melyek kihelyezéséről is ajánlattevő köteles gondoskodni.

Ügyeletes takarítási feladatok:

A létesítmények jellegéből adódóan megrendezésre kerülő sport- és kulturális eseményeken olyan állandó létszám biztosítására is szükség van, aki az esemény teljes ideje alatt folyamatosan rendelkezésre áll és az alábbi feladatokat hajtja végre:

— rendkívüli esemény következtében bekövetkező, előre nem látható takarítási feladatok soron kívüli, lehetőség szerint haladéktalan elhárítása, elvégzése,

— az eseménnyel érintett terület tisztasági állapotának folyamatos ellenőrzése,

— mellékhelyiségek folyamatos ellenőrzése és takarítása,

— adagolók folyamatos utántöltése,

— szemétgyűjtők szükség szerinti ürítése, környezetük tisztántartása.

Eseti takarítási feladatok:

A rendszeres takarítási feladatokon túl a szerződéses időtartam alatt beltéri eseti takarítási feladatok merülhetnek fel. Ezen feladatok külön, eseti megrendelés keretében elsődlegesen a következők lehetnek: előre nem látható vagy rendkívüli esemény miatt bekövetkező szennyeződés eltávolítása, fertőtlenítő takarítás, falfelületek és üvegfelületek tisztítása. Az eseti megrendelés teljesítését minden esetben meg kell előznie Vállalkozó írásos árajánlatának, illetve Megrendelő írásban megküldött megrendelésének.

Az egyes munkanemenként megajánlott egységár az alábbiakat foglalja magába:

— munkadíjat,

— takarítószerek árát és járulékos költségeit,

— takarításhoz használt gépek és segédeszközök költségeit,

— a takarítással kapcsolatban felmerült valamennyi járulékos költséget (pl. szállítás, tárolás, összegyűjtés).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 22
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 7 309 472.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Vermietungs Verwaltung Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_34903047
Postadres: Donáti utca 38/A. lház. fszt.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1015
Land: Hongarije
E-mail: vermietungsverwaltung@gmail.com
Telefoon: +36 304446666
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1. MAGYARORSZÁG Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján. Megrendelő az előzményben körülírt eljárásról készült összegezést 2020. március 24. napján küldte meg valamennyi ajánlattevő részére, azzal, hogy a szerződéskötési moratórium utolsó napját 2020. április 3. napjában jelölte meg. Az összegezés kiküldését követően kijárási a Kormány korlátozásról szóló rendeletet léptetett hatályba, majd hosszabbított meg 2020. március 27. és 2020. április 9. napján.

2. Felek az 1. pontban foglaltak értelmében 2020. április 6. napján eleget tettek a szerződéskötési kötelezettségüknek. Ezt követően, 2020. március 28. napján Megrendelő – figyelemmel arra, hogy a Kormány kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a sportlétesítmények látogatását nem határozta meg a lakóhely, a tartózkodási hely elhagyásának alapos indokaként – a Látogatóközpont részleges lezárásáról, majd 2020. április 6. napján a kijárási korlátozás határozatlan időtartamra történő meghosszabbítása miatt, a vendégforgalom számára történő teljes lezárásáról döntött. A létesítményben ezen időpontot követően kizárólag munkavégzés céljából a Megrendelő munkavállalói és szerződéses partnerei tartózkodhatnak. Az előzőek okán Megrendelő a takarítási feladatok csökkentett műszaki tartalommal történő teljesítéséről határozott.

3. Felek fentiekben rögzített indokok alapján a közöttük létrejött Szerződés 2.1.1) pontjában meghatározott vállalkozói díjat, mint havi átalánydíjat 2020. április 6. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamban az alábbiak szerint módosítják:

2.1.1) A havi átalánydíj

a) 2020. április 6. napjától a létesítmény újra nyitásáról szóló Megrendelői írásos értesítésnek a Szerződésben meghatározott vállalkozói kapcsolattartói email címen történő kézhezvételéig, amely várhatóan igazodik MAGYARORSZÁG Kormányának a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló rendeletének hatálybalépéséhez: 222 048 HUF + áfa, azaz Kettőszázhuszonkettőezer-negyvennyolc forint + áfa, mely magában foglalja a takarítási feladatok ellátásának összes költségét.

b) a létesítmény újra nyitásának napjától 2020. december 31. napig terjedő időtartamban: 314 568 HUF + áfa, azaz Háromszáztizennégyezer-ötszázhatvannyolc forint + áfa, mely magában foglalja a takarítási feladatok ellátásának összes költségét.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

1. MAGYARORSZÁG Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján. Megrendelő az előzményben körülírt eljárásról készült összegezést 2020. március 24. napján küldte meg valamennyi ajánlattevő részére, azzal, hogy a szerződéskötési moratórium utolsó napját 2020. április 3. napjában jelölte meg. Az összegezés kiküldését követően kijárási a Kormány korlátozásról szóló rendeletet léptetett hatályba, majd hosszabbított meg 2020. március 27. és 2020. április 9. napján.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 8 291 680.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 7 309 472.00 HUF