Dienstleistungen - 254902-2020

02/06/2020    S105

Dänemark-Rønne: Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens

2020/S 105-254902

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bornholms Regionskommune
Nationale Identifikationsnummer: 26696348
Postanschrift: Ullasvej 23
Ort: Rønne
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 3700
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mette Rasch Pedersen
E-Mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx

Adresse des Beschafferprofils: http://www.brk.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud - konsulentydelser i forb. med anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordn. i plejefam. for børn og unge samt døgnoph. i plejefam. for barnets og forældremyndighedsindehaver

Referenznummer der Bekanntmachung: 83.15.00G01-0061
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85000000 Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker efter udbud, at indgå en rammeaftale på levering af konsulentydelser i forbindelse anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndighedsindehaver.

Udbuddet omfatter driftsopgaver i forbindelse med anbringelse af børn og unge i plejefamilie, aflastningsfamilier til børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnet og forældremyndighedsindehaver.

Ordregiver er ansvarlig for den omsorg og behandling der gives til det enkelte barn og dennes familie, mens tilbudsgiver, i videst muligt omfang skal sikre, at de fysiske og udviklingsstøttende rammer omkring det enkelte barn i plejefamilien lever op til det formål og de mål, som barnets/ den unges handleplan kræver.

Tryk her https://permalink.mercell.com/125695186.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 200 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79610000 Stellenvermittlung
79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte
85320000 Dienstleistungen im Sozialwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK014 Bornholm
Hauptort der Ausführung:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rammeaftalen er en 4-årig aftale. Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2020 og udløber 31. december 2023. Ordregiver har mulighed for option på forlængelse af aftalen i op til 2 x 12 måneder.

I fald optionen benyttes, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

Udbuddet vedrører levering af ydelser i forbindelse med anbringelse af børn og unge i døgnplejefamilie, aflastningsfamilie og i døgnophold sammen med forældremyndighedsindehaver.

Tilbudsgivers opgaver i forbindelse med ovenfornævnte ydelser er bl.a.:

— Rekruttere potentielle nye lokale plejefamilier

— Formidle relevant plejefamilie til det konkrete barn/unge/ herunder tilstræbe at matchet er i overensstemmelse med ordregivers beskrivelse af barnets behov og plejefamiliens ønskede sammensætning og kompetencer

— Varetage råd- og vejledningsopgaven i forhold til plejefamilien, herunder tæt støttet opstartsforløb

— Udbyde efteruddannelsesaktiviteter af høj kvalitet, som sikrer at plejefamilierne kontinuerlig og relevant kompetenceudvikling

— Arbejde for at plejefamilien udvikler og vedligeholder de kompetencer og den rummelighed, der skal til for at plejebarnet bliver fuldt integreret i plejefamilien

— Arbejde for at plejefamilien inddrager barnets/den unges synspunkter i anliggender, som har betydning for barnets/den unges hverdagsliv og giver barnet den unge medbestemmelse i overensstemmelse med alder og udviklingsniveau

— Ansvarlig for at udarbejder statusudtalelser i samarbejde med plejefamilien til brug for den lovpligtige opfølgning på foranstaltningen

— Tilstræbe at udvikle og vedligeholde et godt og konstruktivt samarbejde mellem barnets biologiske familie og plejefamilien

— Tilstræbe et konstruktivt samarbejde på såvel det generelle niveau (ledelsesniveau) som det konkrete niveau (samarbejdet med sagsbehandler) som er til barnets/den unges bedste og i overensstemmelse med formålet og mål i barnets/den unges handleplan

— Inddrage Ordregiver såfremt der sker væsentlige ændringer i plejefamilien der har betydning for plejebarnets forhold

— Sikre at Ordregiver straks underrettes, hvis tilbudsgiver bliver bekendt med, at der er foregået magtanvendelse over for plejebarnet i plejefamilien. Det er alene Ordregiver, der træffer afgørelse om det videre forløb

— Udarbejde udviklingsplaner ud fra handleplansmålene i samarbejde med plejefamilien og fremsende udviklingsplanen til Ordregiver

— Sikre at ansøgninger fra plejefamilien er i overensstemmelse med de kommunale retningslinjer, er tilstrækkeligt belyst og kvalificeret inden fremsendelse til Ordregiver

— Oplyse Ordregiver skriftligt om plejebørns eventuelle indtægter

— I situationer, hvor et plejebarn anbringes med henblik på adoption skal tilbudsgiver sørge for at plejefamilien er fuldt informeret om de særlige vilkår for anbringelsen og de krav til plejefamilien, som er gældende i disse anbringelser

— At ledelsen hos tilbudsgiver i forbindelse med ansættelse af personale påser at vedkommende kan fremvise ren børneattest og har foretaget en konkret vurdering af vedkommendes straffeattesten. Endvidere er tilbudsgiver ansvarlig for at tilbudsgivers personale besidder de kompetencer, der kræves for at varetage opgaverne i de ydelser, udbuddet omfatter:

— Administrative opgaver i forbindelse med kontraktindgåelse, opsigelse, ansøgning om enkeltydelser, efteruddannelsesaktiviteter, øvrige afregningsydelser i forhold til plejefamilierne

— Ansvarlig for at etablere og vedligeholde en hjemmeside med relevant information, viden og tilbud til plejefamilier.

Opgaverne er nærmere beskrevet i dokumentet kravspecifikation og løsningsbeskrivelse.

Tilbudsgiver skal sikre at plejefamilien altid kan få personlig kontakt til tilbudsgivers personale.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 200 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Tilbudsgiver skal dokumentere at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15. december 2015 § 135, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. LOV nr. 1564 af 15.12.2015 § 135, stk. 3. og stk. 4.).

Virksomhedsprofil med en beskrivelse af organisation og kvalitetssikring.

Erhvervsansvarsforsikring - dækningssum på 5 000 000 DKK pr. år.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatdrift.

Finansielle nøgletal:

Tilbudsgivers skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Rammeaftalen indeholder option på 2 x 12 måneder. Dette grundet leverandørens mulighed for etablering og opstart af en rammeaftale af denne type, ydelsens karakter kræver kontinuitet, hensynet til de anbragte børn og unge, den biologiske- og plejefamilier og de relationer leverandøren skal skabe til plejefamilierne og den biologiske familie af hensyn til de anbragte børn og unges trivsel.

IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020