Diensten - 254902-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Rønne: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 105-254902

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bornholms Regionskommune
Nationaal identificatienummer: 26696348
Postadres: Ullasvej 23
Plaats: Rønne
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 3700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefoon: +45 56921041
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.brk.dk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud - konsulentydelser i forb. med anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordn. i plejefam. for børn og unge samt døgnoph. i plejefam. for barnets og forældremyndighedsindehaver

Referentienummer: 83.15.00G01-0061
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker efter udbud, at indgå en rammeaftale på levering af konsulentydelser i forbindelse anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndighedsindehaver.

Udbuddet omfatter driftsopgaver i forbindelse med anbringelse af børn og unge i plejefamilie, aflastningsfamilier til børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnet og forældremyndighedsindehaver.

Ordregiver er ansvarlig for den omsorg og behandling der gives til det enkelte barn og dennes familie, mens tilbudsgiver, i videst muligt omfang skal sikre, at de fysiske og udviklingsstøttende rammer omkring det enkelte barn i plejefamilien lever op til det formål og de mål, som barnets/ den unges handleplan kræver.

Tryk her https://permalink.mercell.com/125695186.aspx

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 200 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000 Plaatsing van personeel
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK014 Bornholm
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rammeaftalen er en 4-årig aftale. Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2020 og udløber 31. december 2023. Ordregiver har mulighed for option på forlængelse af aftalen i op til 2 x 12 måneder.

I fald optionen benyttes, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

Udbuddet vedrører levering af ydelser i forbindelse med anbringelse af børn og unge i døgnplejefamilie, aflastningsfamilie og i døgnophold sammen med forældremyndighedsindehaver.

Tilbudsgivers opgaver i forbindelse med ovenfornævnte ydelser er bl.a.:

— Rekruttere potentielle nye lokale plejefamilier

— Formidle relevant plejefamilie til det konkrete barn/unge/ herunder tilstræbe at matchet er i overensstemmelse med ordregivers beskrivelse af barnets behov og plejefamiliens ønskede sammensætning og kompetencer

— Varetage råd- og vejledningsopgaven i forhold til plejefamilien, herunder tæt støttet opstartsforløb

— Udbyde efteruddannelsesaktiviteter af høj kvalitet, som sikrer at plejefamilierne kontinuerlig og relevant kompetenceudvikling

— Arbejde for at plejefamilien udvikler og vedligeholder de kompetencer og den rummelighed, der skal til for at plejebarnet bliver fuldt integreret i plejefamilien

— Arbejde for at plejefamilien inddrager barnets/den unges synspunkter i anliggender, som har betydning for barnets/den unges hverdagsliv og giver barnet den unge medbestemmelse i overensstemmelse med alder og udviklingsniveau

— Ansvarlig for at udarbejder statusudtalelser i samarbejde med plejefamilien til brug for den lovpligtige opfølgning på foranstaltningen

— Tilstræbe at udvikle og vedligeholde et godt og konstruktivt samarbejde mellem barnets biologiske familie og plejefamilien

— Tilstræbe et konstruktivt samarbejde på såvel det generelle niveau (ledelsesniveau) som det konkrete niveau (samarbejdet med sagsbehandler) som er til barnets/den unges bedste og i overensstemmelse med formålet og mål i barnets/den unges handleplan

— Inddrage Ordregiver såfremt der sker væsentlige ændringer i plejefamilien der har betydning for plejebarnets forhold

— Sikre at Ordregiver straks underrettes, hvis tilbudsgiver bliver bekendt med, at der er foregået magtanvendelse over for plejebarnet i plejefamilien. Det er alene Ordregiver, der træffer afgørelse om det videre forløb

— Udarbejde udviklingsplaner ud fra handleplansmålene i samarbejde med plejefamilien og fremsende udviklingsplanen til Ordregiver

— Sikre at ansøgninger fra plejefamilien er i overensstemmelse med de kommunale retningslinjer, er tilstrækkeligt belyst og kvalificeret inden fremsendelse til Ordregiver

— Oplyse Ordregiver skriftligt om plejebørns eventuelle indtægter

— I situationer, hvor et plejebarn anbringes med henblik på adoption skal tilbudsgiver sørge for at plejefamilien er fuldt informeret om de særlige vilkår for anbringelsen og de krav til plejefamilien, som er gældende i disse anbringelser

— At ledelsen hos tilbudsgiver i forbindelse med ansættelse af personale påser at vedkommende kan fremvise ren børneattest og har foretaget en konkret vurdering af vedkommendes straffeattesten. Endvidere er tilbudsgiver ansvarlig for at tilbudsgivers personale besidder de kompetencer, der kræves for at varetage opgaverne i de ydelser, udbuddet omfatter:

— Administrative opgaver i forbindelse med kontraktindgåelse, opsigelse, ansøgning om enkeltydelser, efteruddannelsesaktiviteter, øvrige afregningsydelser i forhold til plejefamilierne

— Ansvarlig for at etablere og vedligeholde en hjemmeside med relevant information, viden og tilbud til plejefamilier.

Opgaverne er nærmere beskrevet i dokumentet kravspecifikation og løsningsbeskrivelse.

Tilbudsgiver skal sikre at plejefamilien altid kan få personlig kontakt til tilbudsgivers personale.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 200 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2024
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Tilbudsgiver skal dokumentere at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15. december 2015 § 135, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. LOV nr. 1564 af 15.12.2015 § 135, stk. 3. og stk. 4.).

Virksomhedsprofil med en beskrivelse af organisation og kvalitetssikring.

Erhvervsansvarsforsikring - dækningssum på 5 000 000 DKK pr. år.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatdrift.

Finansielle nøgletal:

Tilbudsgivers skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Rammeaftalen indeholder option på 2 x 12 måneder. Dette grundet leverandørens mulighed for etablering og opstart af en rammeaftale af denne type, ydelsens karakter kræver kontinuitet, hensynet til de anbragte børn og unge, den biologiske- og plejefamilier og de relationer leverandøren skal skabe til plejefamilierne og den biologiske familie af hensyn til de anbragte børn og unges trivsel.

IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nævnenes Hus
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadres: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadres: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020