Diensten - 254902-2020

02/06/2020    S105

Danmark-Rønne: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2020/S 105-254902

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - konsulentydelser i forb. med anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordn. i plejefam. for børn og unge samt døgnoph. i plejefam. for barnets og forældremyndighedsindehaver

Sagsnr.: 83.15.00G01-0061
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Center for Børn og Familie, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker efter udbud, at indgå en rammeaftale på levering af konsulentydelser i forbindelse anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordning i plejefamilie for børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnets og forældremyndighedsindehaver.

Udbuddet omfatter driftsopgaver i forbindelse med anbringelse af børn og unge i plejefamilie, aflastningsfamilier til børn og unge samt døgnophold i plejefamilie for barnet og forældremyndighedsindehaver.

Ordregiver er ansvarlig for den omsorg og behandling der gives til det enkelte barn og dennes familie, mens tilbudsgiver, i videst muligt omfang skal sikre, at de fysiske og udviklingsstøttende rammer omkring det enkelte barn i plejefamilien lever op til det formål og de mål, som barnets/ den unges handleplan kræver.

Tryk her https://permalink.mercell.com/125695186.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79610000 Formidling af personale
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
85320000 Socialt arbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er en 4-årig aftale. Rammeaftalen træder i kraft 1. januar 2020 og udløber 31. december 2023. Ordregiver har mulighed for option på forlængelse af aftalen i op til 2 x 12 måneder.

I fald optionen benyttes, vil rammeaftalen blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

Udbuddet vedrører levering af ydelser i forbindelse med anbringelse af børn og unge i døgnplejefamilie, aflastningsfamilie og i døgnophold sammen med forældremyndighedsindehaver.

Tilbudsgivers opgaver i forbindelse med ovenfornævnte ydelser er bl.a.:

— Rekruttere potentielle nye lokale plejefamilier

— Formidle relevant plejefamilie til det konkrete barn/unge/ herunder tilstræbe at matchet er i overensstemmelse med ordregivers beskrivelse af barnets behov og plejefamiliens ønskede sammensætning og kompetencer

— Varetage råd- og vejledningsopgaven i forhold til plejefamilien, herunder tæt støttet opstartsforløb

— Udbyde efteruddannelsesaktiviteter af høj kvalitet, som sikrer at plejefamilierne kontinuerlig og relevant kompetenceudvikling

— Arbejde for at plejefamilien udvikler og vedligeholder de kompetencer og den rummelighed, der skal til for at plejebarnet bliver fuldt integreret i plejefamilien

— Arbejde for at plejefamilien inddrager barnets/den unges synspunkter i anliggender, som har betydning for barnets/den unges hverdagsliv og giver barnet den unge medbestemmelse i overensstemmelse med alder og udviklingsniveau

— Ansvarlig for at udarbejder statusudtalelser i samarbejde med plejefamilien til brug for den lovpligtige opfølgning på foranstaltningen

— Tilstræbe at udvikle og vedligeholde et godt og konstruktivt samarbejde mellem barnets biologiske familie og plejefamilien

— Tilstræbe et konstruktivt samarbejde på såvel det generelle niveau (ledelsesniveau) som det konkrete niveau (samarbejdet med sagsbehandler) som er til barnets/den unges bedste og i overensstemmelse med formålet og mål i barnets/den unges handleplan

— Inddrage Ordregiver såfremt der sker væsentlige ændringer i plejefamilien der har betydning for plejebarnets forhold

— Sikre at Ordregiver straks underrettes, hvis tilbudsgiver bliver bekendt med, at der er foregået magtanvendelse over for plejebarnet i plejefamilien. Det er alene Ordregiver, der træffer afgørelse om det videre forløb

— Udarbejde udviklingsplaner ud fra handleplansmålene i samarbejde med plejefamilien og fremsende udviklingsplanen til Ordregiver

— Sikre at ansøgninger fra plejefamilien er i overensstemmelse med de kommunale retningslinjer, er tilstrækkeligt belyst og kvalificeret inden fremsendelse til Ordregiver

— Oplyse Ordregiver skriftligt om plejebørns eventuelle indtægter

— I situationer, hvor et plejebarn anbringes med henblik på adoption skal tilbudsgiver sørge for at plejefamilien er fuldt informeret om de særlige vilkår for anbringelsen og de krav til plejefamilien, som er gældende i disse anbringelser

— At ledelsen hos tilbudsgiver i forbindelse med ansættelse af personale påser at vedkommende kan fremvise ren børneattest og har foretaget en konkret vurdering af vedkommendes straffeattesten. Endvidere er tilbudsgiver ansvarlig for at tilbudsgivers personale besidder de kompetencer, der kræves for at varetage opgaverne i de ydelser, udbuddet omfatter:

— Administrative opgaver i forbindelse med kontraktindgåelse, opsigelse, ansøgning om enkeltydelser, efteruddannelsesaktiviteter, øvrige afregningsydelser i forhold til plejefamilierne

— Ansvarlig for at etablere og vedligeholde en hjemmeside med relevant information, viden og tilbud til plejefamilier.

Opgaverne er nærmere beskrevet i dokumentet kravspecifikation og løsningsbeskrivelse.

Tilbudsgiver skal sikre at plejefamilien altid kan få personlig kontakt til tilbudsgivers personale.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 200 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal dokumentere at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15. december 2015 § 135, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. LOV nr. 1564 af 15.12.2015 § 135, stk. 3. og stk. 4.).

Virksomhedsprofil med en beskrivelse af organisation og kvalitetssikring.

Erhvervsansvarsforsikring - dækningssum på 5 000 000 DKK pr. år.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatdrift.

Finansielle nøgletal:

Tilbudsgivers skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Rammeaftalen indeholder option på 2 x 12 måneder. Dette grundet leverandørens mulighed for etablering og opstart af en rammeaftale af denne type, ydelsens karakter kræver kontinuitet, hensynet til de anbragte børn og unge, den biologiske- og plejefamilier og de relationer leverandøren skal skabe til plejefamilierne og den biologiske familie af hensyn til de anbragte børn og unges trivsel.

IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 30/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2020