Diensten - 254903-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Raasepori: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 105-254903

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raaseporin kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0131297-0
Postadres: PL 58
Plaats: Raasepori
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10611
Land: Finland
Contactpersoon: Satu Wigren
E-mail: satu.wigren@raasepori.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.raasepori.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hangon kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0103166-9
Postadres: Bulevardi 6
Plaats: Hanko
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-10900
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@hanko.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hanko.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=297626&tpk=9e77c38e-426c-4762-a4e4-7268213b8acb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=297626&tpk=9e77c38e-426c-4762-a4e4-7268213b8acb
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Henkilökohtainen avustaja

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on vammaispalvelun henkilökohtainen apu ostopalveluna Raaseporin ja Hangon kaupungeille.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Raasepori ja Hanko.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kts kohta II.11.2. Hankittavan palvelun tarkempi kuvaus tarjouspyynnn liitteenä.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimusta voidaan jatkaa kahden (1+1) vuoden optiolla. Tavoitteena on, että sopimuskausi voisi alkaa marras-/joulukuussa 2020.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tarjoajalla on oltava toimipiste alueella viimeistään sopimusta allekirjoitettaessa.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 076-180675
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds, Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020