TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254906-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Oświęcim: Equipamiento médico

2018/S 112-254906

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 078-173461)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Wysokie Brzegi 4
Oświęcim
32-600
Polonia
Persona de contacto: Anna Włoszek
Teléfono: +48 33-84-48-230
Correo electrónico: zamowienia@szpital.oswiecim.pl
Fax: +48 33-84-48-384
Código NUTS: PL21A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.oswiecim.pl

Dirección del perfil de comprador: www.szpital.oswiecim.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej „Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego” wykonywane w ramach inwestycji „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno–położniczego, noworod...

Número de referencia: ZOZ.DZP.271.2.IV.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej „Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego” wykonywane w ramach inwestycji „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służąca poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" – 51 pakietów zgodnie z zapisami w formularzu cenowym – załączniku nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 078-173461

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

b. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

d. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) lub że oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym – załącznik nr 3a do SIWZ;

e. Dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE lub, że oferowany produkt nie wymaga posiadania deklaracji zgodności CE;

f. Materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych, lub informacja o poglądowej wersji załączonych dokumentów wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że sprzęt będzie spełniał wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia;

g. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po dostarczeniu produktu (o ile dotyczy) – zgodnie z zapisami w formularzu cenowym - pakiety nr– 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 – załącznik nr 3a do SIWZ.

Na podstawie art. 26 ust 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w Dziale VII pkt 5 jeżeli Zamawiający posiada dokument dotyczący tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W tej sytuacji Wykonawca dołącza do oferty informację/oświadczenie by Zamawiający dokonał oceny spełnienia warunku udziału / braku wykluczenia w oparciu o ten dokument, o ile jest on aktualny.

1) Oferta powinna zawierać:

1.podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ,

2. podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowy według załącznika nr 2 do SIWZ,

3. wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (Wykonawca winien wypełnić ten dokument w miejscach, które nie zostały przekreślone) - zał. nr 3 do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może być składany przez Wykonawcę zarówno z ofertą jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z instrukcją zawartą w dziale XI SIWZ. Opis sposobu przygotowania oferty

Léase:

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

d. oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) lub że oferowany produkt nie jest wyrobem medycznym – załącznik nr 3a do SIWZ;

e. dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności CE lub, że oferowany produkt nie wymaga posiadania deklaracji zgodności CE;

f. materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych, lub informacja o poglądowej wersji załączonych dokumentów wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że sprzęt będzie spełniał wszystkie wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia

g. Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do przeprowadzenia szkolenia personelu z zakresu obsługi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych po dostarczeniu produktu (o ile dotyczy) – zgodnie z zapisami w formularzu cenowym 0 pakiety nr 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 – załącznik nr 3a do SIWZ.

Na podstawie art. 26 ust 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w Dziale VII pkt 5 jeżeli Zamawiający posiada dokument dotyczący tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W tej sytuacji Wykonawca dołącza do oferty informację/ oświadczenie by Zamawiający dokonał oceny spełnienia warunku udziału/ braku wykluczenia w oparciu o ten dokument, o ile jest on aktualny.

1) Oferta powinna zawierać:

1.podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ,

2. podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowy według załącznika nr 2 do SIWZ,

3. wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (Wykonawca winien wypełnić ten dokument w miejscach, które nie zostały przekreślone) – zał. nr 3 do SIWZ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może być składany przez Wykonawcę zarówno z ofertą jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z instrukcją zawartą w dziale XI SIWZ. Opis sposobu przygotowania oferty.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/07/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 02/07/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: