TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254921-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Mysłowice: Sistemas de información geográfica (SIG o equivalentes)

2018/S 112-254921

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 020-041201)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1
Mysłowice
41-400
Polonia
Persona de contacto: Jacek Pańczyk
Teléfono: +48 323171259
Correo electrónico: j.panczyk@um.myslowice.pl
Fax: +48 322234075
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.myslowice.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.myslowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach Projektu „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie ...

Número de referencia: ZP.271.1.2.2018.JP
II.1.2)Código CPV principal
38221000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej oraz sprzętu i oprogramowania serwerowego w ramach projektu "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, OŚ priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Na przedmiot zamówienia składają się:

1) Etap 1- Przygotowanie organizacyjne i opracowanie Planu Realizacji Zamówienia;

2) Etap 2- Uruchomienie pilotażowe Systemu CRD;

3) Etap 3- Opracowanie „Projektu technicznego Systemu CRD”;

4) Etap 4- Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania;

5) Etap 5 - Opracowanie i Wdrożenie Systemu CRD.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ (stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 020-041201

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.6.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice – sala 204. Otwarcie ofert jest jawne.

Léase:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.6.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice – sala 204. Otwarcie ofert jest jawne.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 10/08/2018
Léase:
Fecha: 16/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/06/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 18/06/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: