Diensten - 254933-2020

02/06/2020    S105

Finland-Hyvinkää: Cateringdiensten

2020/S 105-254933

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 2844969-4
Postadres: PL 46
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-05801
Land: Finland
Contactpersoon: Päivi Klami
E-mail: paivi.klami@keusote.fi
Telefoon: +358 504972540

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=289471&tpk=f8dc530a-afa1-4936-8eaa-6f4334a0f294
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=289471&tpk=f8dc530a-afa1-4936-8eaa-6f4334a0f294
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sote-kuntayhtymä
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kiljavan sairaalan ateriapalvelu, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Referentienummer: KEUDno -2020-543
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000 Cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Kiljavan sairaalan ateriapalvelut. Palvelu kattaa potilaiden ruokien valmistamisen, henkilöstöruokalan ylläpitämisen sairaalan tiloissa, kahvilan pidon, erillisiin tilauksiin perustuvat ateria- ja kahvitarjoilut sekä juoma-automaatin hoidon.

Hankinta tehdään puitesopimushankintana. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Tilaaja pidättää oikeuden yhteen (1) kahden (2) vuoden optiokauteen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kiljavan sairaala osoitteessa Kiljavantie 539 A, FI-05250 Kiljava

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Kiljavan sairaalan ateriapalvelut. Palvelu kattaa potilaiden ruokien valmistamisen, henkilöstöruokalan ylläpitämisen sairaalan tiloissa, kahvilan pidon, erillisiin tilauksiin perustuvat ateria- ja kahvitarjoilut sekä juoma-automaatin hoidon.

Ateriat tulee valmistaa paikan päällä Kiljavan sairaalassa.

Tarjoajalla on mahdollisuus käyttää puolivalmisteita ja eineksiä tarpeen mukaan. Palveluntuottaja sitoutuu monipuoliseen ja vaihtelevaan ateriatarjontaan ja huomioimaan asiakkaiden toiveet mahdollisuuksien mukaan ruokalistoja tehtäessä.

Kaikki tarjouspyynnössä kuvatut Kiljavan sairaalan ateriapalveluiden osa-alueet perustuvat Suomen virallisiin ravitsemussuosituksiin (Valtion ravitsemusneuvottelukunta). Tällä hetkellä voimassa olevat Suomalaiset ravitsemussuositukset on julkaistu vuonna 2014 (https://www.ruokavirasto.fi/vrn/ravitsemussuositukset). Tarjoaja huomioi kaikessa toiminnassaan virallisen ravitsemussuosituksen mahdolliset muutokset ja päivitykset sopimuskauden aikana.

Tarjoaja vastaa palvelun tuottamiseen (sekä potilasruokailu että henkilöstöruokailu) tarvittavista tavaroista, kuten ruoan valmistusvälineistä, tarjottimista, lautasista, lautasten kansista, laseista, ruokailuvälineistä, aterimista, jälkiruokakulhoista ja niiden kansista, korttipidikkeistä, kahvimukeista sekä ruokasalin pöytien koristelusta ml. pöytäliinat ja muusta somistuksesta. Tarjoaja vastaa keittiön siivoamisesta sekä suursiivouksesta. Ikkunoiden pesusta ja ilmanvaihtojärjestelmien ja viemäreiden puhtaanapidosta vastaa tilaaja.

Kiljavan sairaalassa voi tulevaisuudessa olla uusia toimintamuotoja, kuten esim. avopalvelutoiminta, ryhmämuotoinen kuntoutus, päiväkuntoutus tai viikkokuntoutus. Tällöin tilaaja neuvottelee erikseen valitun tarjoajan kanssa näiden ryhmien mahdollisten ateriapalveluiden tuottamisesta sopimuskauden aikana. Tilaaja varaa mahdollisuuden hankkia ns. lisätilauksena myös järjestämiensä satunnaisten tapahtumien/tilaisuuksien tarjoilut.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain 12 luvun tarkoittama muu erityinen palveluhankinta.

Hankinnasta on ilmoitettu Hilma-ilmoituskanavassa.

Tarjoukset on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista os. https://tarjouspalvelu.fi/keusote.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020