Suministros - 254940-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Biała Podlaska: Autobuses de plataforma rebajada

2018/S 112-254940

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 097-220941)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Persona de contacto: Marek Chmiel
Teléfono: +48 833416865
Correo electrónico: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Fax: +48 833437064
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bialapodlaska.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.bialapodlaska.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych spełniających normę czystości spalin EURO VI, przystosowanych do zasilania paliwem Bioester B 100

Número de referencia: ZP.271.2.1.2018.MCH2
II.1.2)Código CPV principal
34121400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego wraz z przeniesieniem na niego prawa własności, 5 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich niskopodłogowych, wyposażonych w silnik spełniający normę czystości spalin EURO VI, przystosowanych do zasilania paliwem typu Bioester B100.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pod nazwą Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, Działanie 5.4 „Transport niskoemisyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) Szczegółowy opis techniczny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

2) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 097-220941

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert. Miejsce:
En lugar de:

Biała Podlaska w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w 21-500 Biała Podlaska – Sala Konferencyjna pok. 238

Léase:

W siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska – Sala Konferencyjna pok. 238

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 02/07/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 02/07/2018
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 12:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: