Werken - 254947-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Hamburg: Aanbrengen van elektrische fittings

2020/S 105-254947

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hamburger Hochbahn AG
Postadres: Steinstraße 20
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20095
Land: Duitsland
Contactpersoon: Fachbereich Baueinkauf
E-mail: karsten.ebeling@hochbahn.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://hochbahn.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.hochbahn.de/ausschreibungen
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

244596 – Barrierefreier Ausbau der U-Bahn Haltestelle Rathaus, Hier Elektroinstallationsarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311200 Aanbrengen van elektrische fittings
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/01/2021
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 03/08/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020