Bauleistung - 254951-2020

02/06/2020    S105    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Zabrze: Baureifmachung und Abräumung

2020/S 105-254951

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postanschrift: ul. Szczęść Boże 11
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Kozak
E-Mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Telefon: +48 323985580

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.psgaz.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.psgaz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.psgaz.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

WUP-000050: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5, w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 160 o długości ok. 0,5 km w gminie Panki

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/W100/WUP-000050
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów: budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5 km w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 160 o długości ok. 0,5 km w gminie Panki wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z dokumentacją.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 11 247 708.51 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112210 Mutterbodenabtrag
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Na terenie gmin Panki i Opatów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5, w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 160 o długości ok 0,5 km w gminie Panki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (projektu) pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy (OPZ) i stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 11 247 708.51 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z 30.11.2017.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

— nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,

— spełnia warunki określone w art. 22 Pzp.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium (szczegółowe informacje w punkcie 11 SIWZ)

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).

Gwarancja należytego wykonania umowy (szczegółowe informacje w punkcie 19 SIWZ)

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Opis warunków finansowych i uzgodnień płatniczych zawierają w szczególności § 7. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń oraz § 8. Kary umowne Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Opis warunków realizacji umowy zawierają w szczególności § 2. Obowiązki Wykonawcy, § 5. Termin realizacji przedmiotu umowy i § 6. Odbiory Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/07/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/07/2020
Ortszeit: 11:10
Ort:

Platforma zakupowa PSG (www.zamowienia.psgaz.pl).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Jawne otwarcie ofert będzie transmitowane przez Skype'a.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Ogłoszenia” w platformie zakupowej PSG.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta wraz z Załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w punkcie 8 SIWZ.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L, z 2016 nr 119), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (punkt 9 SIWZ).

4. Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl w zakładce postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020