TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254953-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Equipamiento médico

2018/S 112-254953

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 092-208468)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
ul. Warszawska 30
Olsztyn
10-082
Polonia
Persona de contacto: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, Zbigniew Skorupski
Teléfono: +48 895245380
Correo electrónico: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Fax: +48 895245380
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.uwm.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://szpital.uwm.edu.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej

Número de referencia: 22/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy - Arkusz asortymentowo-cenowy oraz Załącznik nr 2 do Umowy - Wymagania techniczne – warunki graniczne.

2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na zadania.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1.1.2018 r. oraz dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego, są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualn. ...

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 092-208468

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 23/08/2018
Léase:
Fecha: 26/08/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 28/06/2018
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: