Werken - 254953-2020

02/06/2020    S105

Finland-Helsinki: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 105-254953

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Väylävirasto
Nationaal identificatienummer: 1010547-1
Postadres: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1D8 Kainuu
Postcode: FI-00521
Land: Finland
Contactpersoon: Terhi Haapaniemi
E-mail: terhi.haapaniemi@vayla.fi
Telefoon: +358 295343809

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vayla.fi

I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ypykkävaaran liikennepaikan jatkaminen

Referentienummer: VÄYLÄ/3953/02.01.01/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D8 Kainuu
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 28/07/2020
Einde: 31/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020