Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 254957-2022

13/05/2022    S93

Polen-Radom: Erdgas

2022/S 093-254957

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-207049)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
Nationale Identifikationsnummer: 670897379
Postanschrift: 11 Listopada 37/59
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Piasta-Grzegorczyk
E-Mail: ewa.piasta-grzegorczyk@ra.policja.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego-gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 15/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Zamówienie podzielone jest na 2 Zadania:

1. Zadanie nr 1 – jednostki Policji garnizonu mazowieckiego (dla których funkcję OSD pełni Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o)

2. Zadanie nr 2 – PP Teresin (KPP Sochaczew) ( dla którego funkcję OSD pełni SIME Polska Sp. z o. o)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-207049

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. W prowadzonym postępowaniu zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie żądał (na wezwanie) następujących podmiotowych

środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

UWAGA: W przypadku gdy „Informacja z KRK” została wystawiona przez uprawniony podmiot w postaci

elektronicznej – nie należy jej drukować, tylko należy przesłać bezpośrednio dalej do Zamawiającego, za

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej:

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał

(NA WEZWANIE) od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych:

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997

r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w

zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.5. Jeżeli podmiotowy

środek dowodowy/ oraz inny dokument lub oświadczenie został sporządzony jako dokument elektroniczny oraz

wystawiony przez upoważnione podmioty:

• przekazuje się ten dokument.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pozostałe zapisy w powyższym zakresie dostępne są na stronie

prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

muss es heißen:

1. W prowadzonym postępowaniu zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie żądał (na wezwanie) następujących podmiotowych

środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

UWAGA: W przypadku gdy „Informacja z KRK” została wystawiona przez uprawniony podmiot w postaci

elektronicznej – nie należy jej drukować, tylko należy przesłać bezpośrednio dalej do Zamawiającego, za

pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej:

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa

w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ

5) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał

(NA WEZWANIE) od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków

dowodowych:

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997

r. (Dz. U. z 2021r. poz. 716).

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415), Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej,

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca pozostałe zapisy w powyższym zakresie dostępne są na stronie

prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: