Lieferungen - 254958-2022

13/05/2022    S93

Polen-Koszalin: Brennstoffe

2022/S 093-254958

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209605)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie
Nationale Identifikationsnummer: 6690504364
Postanschrift: ul. Gnieźnieńska 9
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-736
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-Mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Telefon: +48 943445285
Fax: +48 943422768
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://mzk.koszalin.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://mzk.koszalin.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6690505783
Postanschrift: ul. Komunalna 5
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-724
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-Mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Telefon: +48 943445285
Fax: +48 943422768
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pgkkoszalin.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.pgkkoszalin.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejska Energetyka Cieplan Sp. z o.o. w Koszalinie
Nationale Identifikationsnummer: 6690501466
Postanschrift: ul. Łużycka 25a
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 75-111
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Serafin, Joanna Pierucka
E-Mail: przetargi@mzk.koszalin.pl
Telefon: +48 943445285
Fax: +48 943422768
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://meckoszalin.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://meckoszalin.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa paliw ciekłych i gazu

Referenznummer der Bekanntmachung: NO-JP-2210-04/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09100000 Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw ciekłych i gazu.

2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań, które mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie tj.:

Zadanie 1: Dostawa paliw ciekłych

Zadanie 2: Dostawa gazu skroplonego LPG

Zadanie 3: Dostawa gazu płynnego w butlach

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209605

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

I. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

muss es heißen:

I. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XVI ust. 6 pkt 6 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),

f) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

g) art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: II. Podstawy wykluczenia c.d. ust 3 pkt.4 lit. a
Anstatt:

a) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust.1;

muss es heißen:

a) każdy samodzielnie brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust.1, 1a i 1b;

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofrtą
Anstatt:
Tag: 14/08/2022
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W sekcji III.1.2) ust. II Podstawy wykluczenia cd dodany zostaje pkt 1b o następującym brzmieniu:

1b. Na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z w/w przesłanek.