Werken - 254966-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Bulgarije-Gorna Oryahovitsa: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-254966

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD, MER Gorna Oryahovitsa
Nationaal identificatienummer: 1752013040065
Postadres: ul. „Saedinenie“ No. 151
Plaats: Gorna Oryahovitsa
NUTS-code: BG32 Северен централен
Postcode: 5120
Land: Bulgarije
Contactpersoon: po tehnicheski vaprosi: Ivan Ivanov, el. poshta: i.Ivanov@go.eso.bg i Valentin Velikov: po protsedurni vaprosi, el. poshta: v.velikov@go.eso.bg
E-mail: eso@go.eso.bg
Telefoon: +359 61861365 / +359 61861343
Fax: +359 61864232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=d1FCd3BCSFlFd2QwMUFEbjUrM3JBVGpzcHFLT200VFZ5V25lU2lMQ05Edz0=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Щастливеца“

Referentienummer: МЕР-ГО/2020/008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предвижда се изпълнението на следните видове работи по обобщени количества:

1. Почистване 75 % от общата площ 3 390 м2.

2. Грундиране 100 % от общата площ 4 520 м2.

3. Междинно покритие 100 % от общата площ 4 520 м2.

4. Нанасяне на цялостно крайно покритие 4 520 м2.

5. Възстановяване на наименованията и номерацията на СРС 37 бр.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 76 645.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322 Габрово
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обектът е линеен електропровод 110 kV. Въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Щастливеца“ е връзката между п/ст „Свищов“ и п/ст „ТЕЦ Свищов“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предвижда се изпълнението на следните видове работи по обобщени количества:

1. Почистване 75 % от общата площ 3 390 м2.

2. Грундиране 100 % от общата площ 4 520 м2.

3. Междинно покритие 100 % от общата площ 4 520 м2.

4. Нанасяне на цялостно крайно покритие 4 520 м2.

5. Възстановяване на наименованията и номерацията на СРС 37 бр.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 040-073459
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МЕР-ГО-ДОГ-27/29.05.2020
Benaming:

Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманорешетъчни стълбове на ВЛ 110 kV „Щастливеца“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Стройконсулт“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 114646733
Postadres: ул. „Хан Крум“ № 5
Plaats: Плевен
NUTS-code: BG314 Плевен
Postcode: 5800
Land: Bulgarije
E-mail: sconsult@abv.bg
Telefoon: +359 64806030
Fax: +359 64806030
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 645.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020