Werken - 254976-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Sebnitz: Werkzaamheden in verband met waterleidingen

2020/S 105-254976

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-202921)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz
Postadres: Markt 11
Plaats: Sebnitz
NUTS-code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Postcode: 01855
Land: Duitsland
Contactpersoon: DREWAG NETZ GmbH
E-mail: sandra_schilf-hesse@drewag-netz.de
Telefoon: +49 351205854183

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.drewag-netz.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenverträge über Trinkwasser-Montageleistungen, Tiefbauleistungen sowie Rufbereitschaft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232150 Werkzaamheden in verband met waterleidingen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trinkwasser-Montageleistungen und Tiefbauleistungen zur Verlegung von Trinkwasserversorgungsleitungen in unterschiedlichen Nennweiten.

Neubau/Instandhaltung/Reparaturen von Trinkwasserversorgungsleitungen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-202921

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: