Suministros - 254977-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gniezno: Material pedagógico

2018/S 112-254977

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 111-252598)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Gniezno
62-200
Polonia
Persona de contacto: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Teléfono: +48 614240720
Correo electrónico: iwonak@powiat-gniezno.pl
Fax: +48 614240741
Código NUTS: PL418

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.powiat-gniezno.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i doposażenia pracowni nauki zawodu w CKP

Número de referencia: ZG.272.17.2018
II.1.2)Código CPV principal
39162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i doposażenie pracowni nauki zawodu w CKP szczegółowo opisane w specyfikacji wyposażenia (zał. nr 1 do SIWZ). Wybór wyposażenia pracowni został dokonany według aktualnego zapotrzebowania szkół oraz rekomendacji pracodawców, analizy danych demograficznych i sytuacji na rynku pracy pod kątem zawodów deficytowych i inteligentnych specjalizacji. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przekazać do użytkowania sprzęty opisane w zał. nr 1 do SIWZ w wyznaczonym terminie do CKP na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, zgodnie ze swoją ofertą w wyznaczonym terminie oraz zapewnić montaż, uruchomienie, szkolenie jak i uzyskać odpowiednie atesty, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamówienie podzielone jest na części.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 111-252598

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.13
Lote nº: 1-9
En lugar de:

Numer identyfikacyjny projektu: WSPO I/3/a "Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim-dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"

Léase:

RPWP.09.03.02-30-0002/16

VII.2)Otras informaciones adicionales: